Dňa 10.07.2020 v čase od 20.00 do 24.00 h bude systém nedostupný z dôvodu plánovanej údržby.
Zdroj údajov: DataCentrum,
aktualizované: 20.10.2013

Mesto Turany

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Mesto Turany

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 182 666 0 182 666 171 941
501 Spotreba materiálu 2 89 203 0 89 203 84 498
502 Spotreba energie 3 93 463 0 93 463 87 443
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0 0 0 0
504 Predaný tovar 5 0 0 0 0
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 211 720 0 211 720 216 488
511 Opravy a udržiavanie 7 63 353 0 63 353 79 842
512 Cestovné 8 2 171 0 2 171 1 721
513 Náklady na reprezentáciu 9 362 0 362 657
518 Ostatné služby 10 145 834 0 145 834 134 268
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 547 048 0 547 048 549 327
521 Mzdové náklady 12 399 370 0 399 370 404 545
524 Zákonné sociálne poistenie 13 130 079 0 130 079 128 625
525 Ostatné sociálne poistenie 14 0 0 0 0
527 Zákonné sociálne náklady 15 17 598 0 17 598 16 157
528 Ostatné sociálne náklady 16 0 0 0 0
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 4 480 0 4 480 791
531 Daň z motorových vozidiel 18 0 0 0 0
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0 0 0 0
538 Ostatné dane a poplatky 20 4 480 0 4 480 791
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 6 553 0 6 553 16 973
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 281 0 281 0
542 Predaný materiál 23 0 0 0 0
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 0 0 0 0
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 3 0 3 133
546 Odpis pohľadávky 26 1 781 0 1 781 11 577
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 4 488 0 4 488 5 254
549 Manká a škody 28 0 0 0 9
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 289 171 0 289 171 294 132
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 258 743 0 258 743 271 147
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 30 429 0 30 429 22 985
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0 0 0 0
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 30 429 0 30 429 22 985
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0 0 0 0
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 0 0 0 0
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0 0 0 0
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0 0 0 0
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0 0 0 0
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0 0 0 0
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 22 154 0 22 154 22 952
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0 0 0 0
562 Úroky 42 10 702 0 10 702 11 253
563 Kurzové straty 43 0 0 0 0
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0 0 0 0
565 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0 0 0 0
567 Náklady na derivátové operácie 46 0 0 0 0
568 Ostatné finančné náklady 47 11 452 0 11 452 11 699
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0 0 0 0
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0 0 0 0
572 Škody 50 0 0 0 0
574 Tvorba rezerv 51 0 0 0 0
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0 0 0 0
579 Tvorba opravných položiek 53 0 0 0 0
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 202 103 0 202 103 187 478
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0 0 0 0
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0 0 0 0
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0 0 0 0
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 169 872 0 169 872 151 329
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 1 449 0 1 449 1 250
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 22 532 0 22 532 26 739
587 Náklady na ostatné transfery 61 8 250 0 8 250 8 160
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0 0 0 0
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0 0 0 0
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 1 465 895 0 1 465 895 1 460 082
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064) 994

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.