loader Načítavam ...

Obec Turček

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Zdroj údajov: DataCentrum, aktualizované: 20.10.2013
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012
attachment Generovať tlačovú zostavu PDF, veľkosť do 500 KB
attachment Generovať tlačovú zostavu XLSX, veľkosť do 200 KB
Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 39 397 0 39 397 39 563
501 Spotreba materiálu 2 24 059 0 24 059 23 237
502 Spotreba energie 3 14 577 0 14 577 15 322
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0 0 0 0
504 Predaný tovar 5 761 0 761 1 004
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 32 995 0 32 995 30 474
511 Opravy a udržiavanie 7 3 484 0 3 484 9 079
512 Cestovné 8 553 0 553 332
513 Náklady na reprezentáciu 9 225 0 225 232
518 Ostatné služby 10 28 732 0 28 732 20 831
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 108 050 0 108 050 104 786
521 Mzdové náklady 12 76 384 0 76 384 76 536
524 Zákonné sociálne poistenie 13 27 575 0 27 575 24 512
525 Ostatné sociálne poistenie 14 0 0 0 0
527 Zákonné sociálne náklady 15 4 091 0 4 091 3 738
528 Ostatné sociálne náklady 16 0 0 0 0
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 0 0 0 82
531 Daň z motorových vozidiel 18 0 0 0 0
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0 0 0 0
538 Ostatné dane a poplatky 20 0 0 0 82
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 3 692 0 3 692 3 521
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 2 111 0 2 111 2 268
542 Predaný materiál 23 0 0 0 0
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 0 0 0 0
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 0 0 0 0
546 Odpis pohľadávky 26 0 0 0 0
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 1 581 0 1 581 1 253
549 Manká a škody 28 0 0 0 0
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 84 675 0 84 675 136 793
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 78 187 0 78 187 129 691
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 6 488 0 6 488 7 102
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 4 301 0 4 301 4 651
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 2 187 0 2 187 2 451
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0 0 0 0
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 0 0 0 0
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0 0 0 0
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0 0 0 0
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0 0 0 0
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0 0 0 0
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 2 803 0 2 803 4 741
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0 0 0 0
562 Úroky 42 146 0 146 2 191
563 Kurzové straty 43 0 0 0 0
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0 0 0 0
565 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0 0 0 0
567 Náklady na derivátové operácie 46 0 0 0 0
568 Ostatné finančné náklady 47 2 657 0 2 657 2 550
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0 0 0 0
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0 0 0 0
572 Škody 50 0 0 0 0
574 Tvorba rezerv 51 0 0 0 0
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0 0 0 0
579 Tvorba opravných položiek 53 0 0 0 0
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 500 0 500 123
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0 0 0 0
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0 0 0 0
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0 0 0 0
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 0 0 0 0
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 500 0 500 123
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 0 0 0 0
587 Náklady na ostatné transfery 61 0 0 0 0
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0 0 0 0
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0 0 0 0
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 272 112 0 272 112 320 083
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064) 994
Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním. Viac informácií. Rozumiem