Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 08.04.2014

SkyToll, a. s.

Súvaha Úč POD 1-01

SkyToll, a. s.

Súvaha Úč POD 1-01
Súvaha k 31.12.2013

Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 Netto 2 Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061 1 329 542 758 149 899 804 179 642 954 133 354 358
A. Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021 2 173 032 897 145 295 788 27 737 109 50 443 546
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010) 3 83 447 039 67 087 254 16 359 785 23 197 816
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 4 5 140 5 140 1 285
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5 79 922 926 66 342 627 13 580 299 19 357 065
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 6 954 257 739 487 214 770 426 451
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 7
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 8
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 9 2 564 716 2 564 716 3 413 015
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A 10
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020) 11 89 580 858 78 208 534 11 372 324 27 245 730
A.II.1. Pozemky (031) - 092A 12 5 618 5 618 5 618
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13 4 363 150 804 209 3 558 941 3 551 252
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14 85 119 753 77 404 325 7 715 428 23 021 506
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 15
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 16
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 17
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 18 92 337 92 337 667 354
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A 19
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 20
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029) 21 5 000 5 000
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A 22 5 000 5 000
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A 23
3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A 24
4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A 25
5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A 26
6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A 27
7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A 28
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A 29
B. Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055 30 154 438 269 4 604 016 149 834 253 81 330 388
B.I. Zásoby súčet (r. 032 až r. 037) 31 125 698 125 698 138 428
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 32 125 698 125 698 138 428
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 33
3. Výrobky (123) - 194 34
4. Zvieratá (124) - 195 35
5. Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ 36
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A 37
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045) 38 20 000 000 20 000 000 40 000 000
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 39 20 000 000 20 000 000 40 000 000
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 40
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A 41
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 42
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 43
6. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A 44
7. Odložená daňová pohľadávka (481A) 45
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054) 46 82 576 461 4 604 016 77 972 445 32 552 707
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 47 22 769 903 4 604 016 18 165 887 12 307 237
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 48
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A 49 38 346 821 38 346 821
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 50 21 105 417 21 105 417 20 040 833
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A 51
6. Sociálne poistenie (336) - 391A 52
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A 53
8. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A 54 354 320 354 320 204 637
B.IV. Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060) 55 51 736 110 51 736 110 8 639 253
B.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 56 910 910 215 490
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 57 51 735 200 51 735 200 8 423 763
3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA 58
4. Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ 59
5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291 60
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065) 61 2 071 592 2 071 592 1 580 424
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 62 7 957 7 957 20 925
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 63 351 837 351 837 596 886
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 64
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 65 1 711 798 1 711 798 962 613

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.