Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 08.04.2014

SkyToll, a. s.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

SkyToll, a. s.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013

Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
bežné účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
I. Tržby z predaja tovaru (604) 1
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A) 2
+ Obchodná marža r. 01 - r. 02 3
II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 4 120 059 611 115 079 848
II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 5 120 059 611 115 079 848
2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 6
3. Aktivácia (účtová skupina 62) 7
B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 8 26 462 935 26 740 260
B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A) 9 882 134 917 066
2. Služby (účtová skupina 51) 10 25 580 801 25 823 194
+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 93 596 676 88 339 588
C. Osobné náklady súčet (r. 13 až 16) 12 6 384 040 6 382 163
C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 4 808 553 4 945 815
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15 1 417 382 1 288 620
4. Sociálne náklady (527, 528) 16 158 105 147 728
D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 3 521 3 516
E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553) 18 34 454 548 41 583 320
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19 71 593 680
F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20 3 010 180 543
G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547) 21 4 461 199 142 817
IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22 179 414 472 104 180 072
H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23 168 625 850 104 481 124
V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697) 24
I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597) 25
* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25) 26 56 143 403 39 926 857
VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 27
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28
VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32 29
VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A) 30
2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 31
3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 32
VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 33
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 34
IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 35
L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 36
M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565 37
X. Výnosové úroky (662) 38 2 262 360 157 460
N. Nákladové úroky (562) 39 5 862 909 6 476 588
XI. Kurzové zisky (663) 40 107 19
O. Kurzové straty (563) 41 321 12
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 42 2 158 333 758 333
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 43 914 938 1 479 873
XIII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 44
R. Prevod finančných nákladov (-) (598) 45
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r.45) 46 -2 357 368 -7 040 661
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46 47 53 786 035 32 886 196
S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50 48 11 341 956 6 437 682
S.1. - splatná (591, 595) 49 11 341 956 6 437 682
2. - odložená (+/- 592) 50
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48 51 42 444 079 26 448 514
XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 52 10 773
T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 53 128 092
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53 54 -117 319
U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57 55
U.1. - splatná (593) 56
2. - odložená (+/- 594) 57
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55 58 -117 319
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54] 59 53 668 716 32 886 196
V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60] 61 42 326 760 26 448 514

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.