loader Načítavam ...

Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém, aktualizované: 16.05.2014
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013
attachment Generovať tlačovú zostavu PDF, veľkosť do 500 KB
attachment Generovať tlačovú zostavu XLSX, veľkosť do 200 KB
Číslo účtu alebo skupiny Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068) 65
601 Tržby za vlastné výrobky 66
602 Tržby z predaja služieb 67
604, 607 Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 68
61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) 69
611 Zmena stavu nedokončenej výroby 70
612 Zmena stavu polotovarov 71
613 Zmena stavu výrobkov 72
614 Zmena stavu zvierat 73
62 Aktivácia (r. 075 až r. 078) 74
621 Aktivácia materiálu a tovaru 75
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 76
623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 77
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 78
63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082) 79
631 Daňové a colné výnosy štátu 80
632 Daňové výnosy samosprávy 81
633 Výnosy z poplatkov 82
64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089) 83 2 073,03 2 073,03 2 359,31
641 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 84
642 Tržby z predaja materiálu 85
644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 86
645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 87
646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 88
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 89 2 073,03 2 073,03 2 359,31
65 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099) 90 27 676,00 27 676,00 29 472,00
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095) 91 27 676,00 27 676,00 29 472,00
652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 92 27 676,00 27 676,00 29 472,00
653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 93
657 Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 94
658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 95
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098) 96
654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 97
659 Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti 98
655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 99
66 Finančné výnosy (r. 101 až r. 108) 100
661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 101
662 Úroky 102
663 Kurzové zisky 103
664 Výnosy z precenenia cenných papierov 104
665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 105
666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 106
667 Výnosy z derivátových operácií 107
668 Ostatné finančné výnosy 108
67 Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113) 109
672 Náhrady škôd 110
674 Zúčtovanie rezerv 111
678 Ostatné mimoriadne výnosy 112
679 Zúčtovanie opravných položiek 113
68 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123) 114 644 825,78 644 825,78 510 374,01
681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu 115 632 609,74 632 609,74 486 381,39
682 Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu 116 1 106,03 1 106,03 984,00
683 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy 117 1 333,12 1 333,12 1 927,00
684 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy 118 420,00 420,00 420,00
685 Výnosy z bežných transferov od Európskej únie 119
686 Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie 120
687 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 121 9 356,89 9 356,89 20 661,62
688 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 122
689 Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 123
69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133) 124
691 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 125
692 Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 126
693 Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 127
694 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 128
695 Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie 129
696 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev 130
697 Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 131
698 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 132
699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov 133
Účtová trieda 6 celkom súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124) 134 674 574,81 674 574,81 542 205,32
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-) 135 -13 083,51 -13 083,51 1 905,70
591 Splatná daň z príjmov 136
595 Dodatočne platená daň z príjmov 137
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-) 138 -13 083,51 -13 083,51 1 905,70
Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138) 995 2 077 567,45 2 077 567,45 1 659 899,36
Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním. Viac informácií. Rozumiem