loader Načítavam ...

PRODEX spol. s r.o.

Súvaha Úč POD 1-01
Zdroj údajov: FRSR, aktualizované: 11.06.2014
Súvaha k 31.12.2013
attachment Stiahnuť priložený dokument PDF, veľkosť 268 KB
attachment Generovať tlačovú zostavu XLSX, veľkosť do 200 KB
Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121 66 4 763 245 3 487 240
A. Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087 67 3 516 440 2 968 314
A.I. Základné imanie súčet (r. 069 až 072) 68 116 400 116 400
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 69 116 400 116 400
2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 70 0
3. Zmena základného imania +/- 419 71 0
4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 72 0
A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079) 73 2 605 2 402
A.II.1. Emisné ážio (412) 74 0
2. Ostatné kapitálové fondy (413) 75 0
3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) 76 0
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 77 2 605 2 402
5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 78 0
6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 79 0
A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083) 80 12 403 12 403
A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 81 11 640 11 640
2. Nedeliteľný fond (422) 82 0
3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 83 763 763
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086 84 2 786 621 2 733 626
A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 85 2 786 621 2 733 626
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 86 0
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121) 87 598 411 103 483
B. Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118 88 1 244 051 511 798
B.I. Rezervy súčet (r. 090 až r. 093) 89 36 752 35 976
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A) 90 0
2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) 91 36 752 34 356
3. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 92 0
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 93 1 620
B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105) 94 8 089 8 096
B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A) 95 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 96 0
3. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 97 0
4. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A) 98 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 99 0
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 100 0
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 101 0
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 102 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 103 5 322 8 096
10. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 104 0
11. Odložený daňový záväzok (481A) 105 2 767 0
B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116) 106 1 199 210 467 726
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 107 525 881 289 929
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 108 0
3. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 109 83 728 28 637
4. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A) 110 0
5. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 111 0
6. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 112 14 491 6 925
7. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 113 115 343 71 924
8. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) 114 71 811 41 443
9. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 115 321 125 28 840
10. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 116 66 831 28
B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 117 0
B.V. Bankové úvery r. 119 + r. 120 118 0 0
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 119 0
2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 120 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125) 121 2 754 7 128
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 122 0
2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 123 2 754 7 128
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 124 0
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 125 0
Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním. Viac informácií. Rozumiem