loader Načítavam ...

Veolia Energia Poprad, a.s.

Úč POD
Zdroj údajov: FRSR, aktualizované: 10.04.2015
Účtovná závierka k 31.12.2014
attachment Stiahnuť priložený dokument PDF, veľkosť 7 670 KB
attachment Stiahnuť priložený dokument PDF, veľkosť 468 KB
attachment Generovať tlačovú zostavu XLSX, veľkosť do 200 KB
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 9 951 006
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 9 949 775 10 696 983
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 0 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 8 737 142 9 551 056
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 1 208 442 1 129 554
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 0 0
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 2 959 7 855
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 446 916
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 786 7 602
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 9 439 918 10 069 549
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 0 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 6 732 859 7 285 995
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13 123 0
D. Služby (účtová skupina 51) 14 1 954 513 1 924 508
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 543 986 568 617
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 375 881 396 205
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 0 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 134 422 140 467
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 33 683 31 945
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 17 192 29 674
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 176 325 239 375
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 176 325 239 375
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23 0 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 393 0
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 0 0
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 14 527 21 380
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 509 857 627 434
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 1 261 048 1 477 962
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 1 231 9 280
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30 0 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31 0 0
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32 0 0
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33 0 0
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34 0 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35 0 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36 0 0
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37 0 0
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38 0 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 1 231 9 280
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40 1 009 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 222 9 280
XII. Kurzové zisky (663) 42 0 0
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43 0 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 0 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 337 636
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46 0 0
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47 0 0
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48 0 0
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 4 0
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 4 0
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 0 0
O. Kurzové straty (563) 52 26 24
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53 0 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 307 612
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 894 8 644
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 510 751 636 078
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 117 588 154 802
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 104 772 135 999
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 12 816 18 803
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60 0 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 393 163 481 276
Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním. Viac informácií. Rozumiem