loader Načítavam ...

Brantner Poprad, s.r.o.

Úč POD
Zdroj údajov: FRSR, aktualizované: 01.04.2016
Účtovná závierka k 31.12.2015
attachment Stiahnuť priložený dokument PDF, veľkosť 4 712 KB
attachment Stiahnuť priložený dokument PDF, veľkosť 435 KB
attachment Generovať tlačovú zostavu XLSX, veľkosť do 200 KB
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 3 816 330 3 301 503
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 3 987 742 3 437 577
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 166 507 145 679
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 653 266 447 985
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 2 978 438 2 707 840
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 3 043 14 362
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 99 393 84 881
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 66 484 20 373
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 20 611 16 457
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 3 659 834 3 185 968
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 106 299 92 889
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 794 898 722 173
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 1 094 605 908 113
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 1 184 545 1 074 665
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 836 156 756 298
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 275 340 252 674
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 73 049 65 693
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 48 475 41 914
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 334 401 291 830
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 334 401 291 830
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 56 789 17 425
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 3 066 6 148
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 36 756 30 811
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 327 908 251 609
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 1 904 845 1 677 572
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 12 17
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 12 17
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 12 17
XII. Kurzové zisky (663) 42
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 28 138 30 814
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 26 312 27 843
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 26 312 27 843
O. Kurzové straty (563) 52 2
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 1 826 2 969
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -28 126 -30 797
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 299 782 220 812
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 68 951 49 742
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 90 904 42 279
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -21 953 7 463
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 230 831 171 070
Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním. Viac informácií. Rozumiem