loader Načítavam ...

Veolia Energia Poprad, a.s.

Úč POD
Zdroj údajov: FRSR, aktualizované: 30.06.2016
Účtovná závierka k 31.12.2015
attachment Stiahnuť priložený dokument PDF, veľkosť 5 653 KB
attachment Stiahnuť priložený dokument PDF, veľkosť 469 KB
attachment Generovať tlačovú zostavu XLSX, veľkosť do 200 KB
Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79 1 979 153 1 883 195
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80 1 324 647 1 281 490
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 81 66 400 66 400
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 82 66 400 66 400
2. Zmena základného imania +/- 419 83 0 0
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 84 0 0
A.II. Emisné ážio (412) 85 0 0
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 86 0 0
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 87 13 278 13 278
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 88 13 278 13 278
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 89 0 0
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 90 0 0
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 91 0 0
2. Ostatné fondy (427, 42X) 92 0 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 93 0 0
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 94 0 0
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 95 0 0
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 96 0 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 97 808 649 808 649
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98 808 649 808 649
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 99 0 0
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 100 436 320 393 163
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101 654 506 601 701
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 102 11 496 13 358
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 103 0 0
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 104 0 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 105 0 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 106 0 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 107 0 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 108 0 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 109 0 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 110 0 0
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 111 6 989 6 989
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 112 0 0
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 113 0 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 114 4 507 6 369
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 115 0 0
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 116 0 0
12. Odložený daňový záväzok (481A) 117 0 0
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 118 12 079 10 040
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 119 0 0
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 120 12 079 10 040
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 121 0 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 122 578 427 509 031
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 123 399 077 348 713
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124 36 582 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125 0 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126 362 495 348 713
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 127 0 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 128 0 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 129 0 0
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130 0 0
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 131 20 990 22 202
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 132 15 447 14 871
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 133 142 521 123 245
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 134 0 0
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135 392 0
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 136 52 504 69 272
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 137 2 985 35 385
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 138 49 519 33 887
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139 0 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 140 0 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 141 0 4
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 142 0 0
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 143 0 4
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 144 0 0
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 145 0 0
Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním. Viac informácií. Rozumiem