loader Načítavam ...

PRODEX spol. s r.o.

Úč POD
Zdroj údajov: FRSR, aktualizované: 30.09.2016
Účtovná závierka k 30.04.2016
attachment Stiahnuť priložený dokument PDF, veľkosť 150 KB
attachment Stiahnuť priložený dokument PDF, veľkosť 436 KB
attachment Generovať tlačovú zostavu XLSX, veľkosť do 200 KB
Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79 5 598 923 5 030 166
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80 3 339 660 3 603 840
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 81 116 400 116 400
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 82 116 400 116 400
2. Zmena základného imania +/- 419 83
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 84
A.II. Emisné ážio (412) 85
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 86
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 87 11 640 11 640
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 88 11 640 11 640
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 89
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 90 763 763
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 91 763 763
2. Ostatné fondy (427, 42X) 92
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 93 3 850 3 933
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 94 3 850 3 933
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 95
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 96
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 97 2 571 104 2 424 144
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98 2 571 104 2 424 144
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 99
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 100 635 903 1 046 960
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101 2 248 207 1 424 497
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 102 6 646 8 739
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 103
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 104
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 105
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 106
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 107
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 108
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 109
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 110
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 111
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 112
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 113
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 114 6 646 5 364
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 115
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 116
12. Odložený daňový záväzok (481A) 117 3 375
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 118
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 119
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 120
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 121
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 122 2 063 172 1 328 090
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 123 758 858 634 656
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124 154 753 68 962
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126 604 105 565 694
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 127
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 128 21 874
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 129
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130 901 385 2 226
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 131 208 665 144 952
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 132 114 443 84 846
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 133 79 551 439 236
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 134
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135 270 300
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 136 178 389 87 668
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 137 97 043 87 329
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 138 81 346 339
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 140
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 141 11 056 1 829
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 142
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 143 9 852 1 249
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 144
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 145 1 204 580
Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním. Viac informácií. Rozumiem