loader Načítavam ...

PRODEX spol. s r.o.

Úč POD
Zdroj údajov: FRSR, aktualizované: 30.09.2016
Účtovná závierka k 30.04.2016
attachment Stiahnuť priložený dokument PDF, veľkosť 150 KB
attachment Stiahnuť priložený dokument PDF, veľkosť 436 KB
attachment Generovať tlačovú zostavu XLSX, veľkosť do 200 KB
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 8 190 526 5 072 678
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 8 197 166 5 679 959
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 8 190 526 5 072 678
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 603 334
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 6 640 3 947
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 7 357 623 4 324 015
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 75 857 66 081
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 4 706 607 1 875 058
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 2 147 513 1 918 839
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 1 578 352 1 409 726
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 522 008 470 955
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 47 153 38 158
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 5 737 6 815
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 325 797 99 295
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 325 797 99 295
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 321 547
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 -271 7 879
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 96 383 28 501
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 839 543 1 355 944
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 3 408 062 3 131 539
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 511 181 1 665
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30 500 214
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 267 1 233
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 267 1 233
XII. Kurzové zisky (663) 42 10 700 432
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 509 854 8 199
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46 500 000
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 301 3 091
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 301 3 091
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51
O. Kurzové straty (563) 52 6 919 3 381
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 2 634 1 727
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 1 327 -6 534
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 840 870 1 349 410
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 204 967 302 450
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 215 757 308 652
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -10 790 -6 202
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 635 903 1 046 960
Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním. Viac informácií. Rozumiem