loader Načítavam ...

Cardioservice, s. r. o.

Úč POD
Zdroj údajov: FRSR, aktualizované: 29.06.2017
Účtovná závierka k 31.12.2016
attachment Stiahnuť priložený dokument PDF, veľkosť 560 KB
attachment Stiahnuť priložený dokument PDF, veľkosť 429 KB
attachment Generovať tlačovú zostavu XLSX, veľkosť do 200 KB
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 9 275 429 7 718 808
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 9 275 087 7 717 686
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 9 273 196 7 717 681
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 1 891 5
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 7 387 496 5 760 963
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 4 152 753 3 016 655
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 28 755 53 116
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 2 765 825 2 619 862
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 380 422 48 566
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 338 020 34 480
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 39 363 12 137
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 3 039 1 949
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 279 339
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 27 929 16 242
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 27 929 16 242
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 31 533 6 183
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 1 887 591 1 956 723
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 2 325 863 2 028 048
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 342 1 122
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 149 1 012
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 149 1 012
XII. Kurzové zisky (663) 42 193 110
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 2 041 1 375
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51
O. Kurzové straty (563) 52 1 632 686
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 409 689
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -1 699 -253
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 1 885 892 1 956 470
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 429 579 470 535
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 429 579 470 535
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 1 456 313 1 485 935
Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním. Viac informácií. Rozumiem