Obsah:

Úvod

Verejné RÚZ Open API poskytuje možnosť získať verejne dostupné údaje (t.j. všetko, čo je poskytované portálom registeruz.sk) v podobe vhodnej na spracovanie, konkrétne vo formáte JSON. Konceptuálny dátový model API je znázornený na nasledujúcom obrázku:

Open API JSON model

Služby je možné rozdeliť do troch skupín:

Spôsob poskytovania údajov

Odporúčaný spôsob postupného sťahovania

Mazanie údajov v RÚZ

Iné poznámky


Služby pre zoznam identifikátorov

Zoznam parametrov:

Všetky služby pre zoznam identifikátorov maju spoločné nasledovné parametre:

Služba pre zoznam identifikátorov účtovných jednotiek /api/uctovne-jednotky ako jediná navyše umožňuje použitie nasledovných parametrov:

Príklad dopytu:

/api/uctovne-jednotky?zmenene-od=2000-01-01&pokracovat-za-id=1&max-zaznamov=100&ico=17319617&pravna-forma=701

Formát odpovede:

Formát odpovede je jednotný pre všetky dopyty na zoznamy identifikátorov.

Služba vráti požadovaný (alebo prednastavený) počet záznamov v poradí podľa id, pričom ak je pocetZostavajucichId nenulový, je možné získať ďalšiu "stránku" zoznamu opakovaním dopytu s uvedením pokracovat-za-id=xxx, kde xxx je posledný identifikátor z obdržaného zoznamu.

Príklad výstupu:

{"id":[1001,7148,8221,8222,8223,9911,12700],"pocetZostavajucichId":10}

URL služieb pre zoznamy identifikátorov:


Služby pre detaily

Tieto služby vrátia detaily jednej entity, pričom všetky majú len jeden povinný parameter:

Účtovná jednotka

Url: /api/uctovna-jednotka

Formát výstupu:

Príklad výstupu:

{
 "id":336953,"skNace":"84110","konsolidovana":true,"ico":"00603481","dic":"2020372596","nazovUJ":"Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava",
 "mesto":"Bratislava - mestská časť Staré Mesto","ulica":"Primaciálne námestie 1","psc":"81499","datumPoslednejUpravy":"2012-11-14",
 "datumZalozenia":"1991-01-01","pravnaForma":"801","velkostOrganizacie":"25","druhVlastnictva":"5","kraj":"1","okres":"SK0101","sidlo":"528595",
 "zdrojDat":"ŠÚSR","idUctovnychZavierok":[340867,497509,1100864,726508,727630,1296603]
}

Účtovná závierka

Url: /api/uctovna-zavierka

Formát výstupu:

Príklad výstupu:

{
 "id":340867,"nazovUJ":"Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava","datumPoslednejUpravy":"2011-12-08","zdrojDat":"FRSR","obdobieOd":"2009-01",
 "obdobieDo":"2009-12","ico":"00603481","dic":"2020372596","idUJ":336953,"konsolidovana":false,"typ":"Riadna","idUctovnychVykazov":[686260,680247]
}

Účtovný výkaz

Url: /api/uctovny-vykaz

Formát výstupu:

V krycom liste pre dátove typy ENTITY_LEGAL_FORM, ENTITY_SK_NACE, ENTITY_ORGANIZATION_SIZE a ENTITY_OWNERSHIP hodnoty predstavujú kódy z čísleníka Klasifikácií a pre dátove typy ENTITY_DOMICILE, ENTITY_COUNTY, ENTITY_DISTRICT hodnoty predstavujú kódy z číselníka Lokácie. Služby pre oba čísleníky sú spomenuté nižšie v dokumentácii.

Príklad výstupu:

{
  "id":686260,
  "datumPoslednejUpravy":"2013-07-31",
  "zdrojDat":"DataCentrum",
  "idUctovnejZavierky":340867,
  "idSablony":98,
  "obsah":{
   "titulnaStrana":{
     "ico":"00603481",
     "obdobieOd":"2009-01",
     "obdobieDo":"2009-12",
     "nazovUctovnejJednotky":"Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava",
     "adresa":{
      "ulica":"Primaciálne námestie 1",
      "psc":"94131",
      "mesto":"Bratislava - mestská časť Staré Mesto"
     },
     "typZavierky":"Riadna"
   },
   "tabulky":[
     {
      "nazov":"Náklady",
      "data":[
        "4248919",
        "17058",
//... kratene
        "145116521",
        "216375501"
      ]
     },
     {
      "nazov":"Výnosy",
      "data":[
        "12222937",
        "425982",
//... kratene
        "130597430",
        "51660772"
      ]
     }
   ]
  },
  "prilohy":[
   {
     "id":214469,
     "digest":"5c4db0a4b4af7126fe1a48aa3f51fe8deae8be9d7f8b0526f92bb4a55eee9dc2",
     "mimeType":"image/tiff",
     "meno":"POD101_2022773060_IR_2009_617_2010_501653.TIF",
     "velkostPrilohy":203499,
	   "pocetStran":4
   }
  ],
}

Výročná správa

Url: /api/vyrocna-sprava

Formát výstupu:

Príklad výstupu:

{
 "id":316853,"nazovUJ":"Continental Matador Rubber, s.r.o.","datumPoslednejUpravy":"2013-08-21","zdrojDat":"FRSR",
 "obdobieOd":"2011-01","obdobieDo":"2011-12","datumPodania":"2013-01-01","idUJ":635004,"typ":"Individuálna výročná správa","rok":2011,
 "prilohy":[{"id":217769,"digest":"5c4db0a4b4af7126fe1a48aa3f51fe8deae8be9d7f8b0526f92bb4a55eee9dc2","mimeType":"image/tiff",
 "meno":"POD201_4045546120_IR_2011_617_2013_538566.TIF","velkostPrilohy":296519}]
}

Šablóna účtovného výkazu

Url: /api/sablona

Šablóna účtovného výkazu poskytovaná cez API definuje obsah tabuľkovej časti účtovného výkazu. Dáta z krycieho listu sú obsahom účtovného výkazu aj priamo s určením svojho významu.

Niektoré šablóny nekorešpondujú s oficiálnymi výkazmi a slúžia ako pseudošablóny pre ukladanie "finančných výkazov", ktoré nie je možné inak zaradiť. Príkladom je "výkaz", ktorý obsahuje iba jednu prílohu s kompletnou závierkou podľa IFRS štandardov. Takéto "výkazy" nemajú dostupné štruktúrované dáta.

Formát výstupu:

Príklad výstupu:

{
  "id":7,
  "nazov":"Úč FO 1-01",
  "nariadenieMF":"MF/27076/1/2007-74/1",
  "platneOd":"2009-01-01",
  "tabulky":[
   {
     "nazov":{
      "sk":"Príjmy"
     },
     "hlavicka":[
      {
        "text":{
         "sk":"Príjmy"
        },
        "riadok":1,
        "stlpec":1,
        "sirkaStlpca":1,
        "vyskaRiadku":1
      },
//... kratene
     ],
     "riadky":[
      {
        "text":{
         "sk":"Predaj tovaru"
        },
        "cisloRiadku":1
      },
//... kratene
     ]
   },
   {
     "nazov":{
      "sk":"Výdavky"
     },
     "hlavicka":[
      {
        "text":{
         "sk":"Výdavky"
        },
        "riadok":1,
        "stlpec":1,
        "sirkaStlpca":1,
        "vyskaRiadku":1
      },
//... kratene
     ],
     "riadky":[
      {
        "text":{
         "sk":"Nákup materiálu"
        },
        "cisloRiadku":5
      },
//... kratene
     ]
   }
  ],
}

Služby pre číselníky

Číselníky vychádzajú z údajov ŠÚSR dostupného na tejto adrese (platná k máju 2015). Číselníky sa zobrazujú vždy celé, služby nevyžadujú žiadne parametre. Výstupom je pole objektov, ktoré obsahujú nasedovné atribúty:

URL služieb pre klasifikácie:

Príklad výstupu:

{"klasifikacie":[
	{"nazov":{"en":"Not ascertained yet","sk":"Zatiaľ nezistené"},"kod":"0"},{"nazov":{"en":"International with preponderance of public sector","sk":"Medzinárodné s prevažujúcim verejným sektorom"},"kod":"1"},
	{"nazov":{"en":"Private inland","sk":"Súkromné tuzemské"},"kod":"2"},{"nazov":{"en":"Cooperative-owned","sk":"Družstevné"},"kod":"3"},
	{"nazov":{"en":"State-owned","sk":"Štátne"},"kod":"4"},{"nazov":{"en":"Municipality-owned","sk":"Vlastníctvo územnej samosprávy"},"kod":"5"},
	{"nazov":{"en":"Ownership of associations, political parties and churches","sk":"Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví"},"kod":"6"},
	{"nazov":{"en":"Foreign","sk":"Zahraničné"},"kod":"7"},{"nazov":{"en":"International with preponderance of private sector","sk":"Medzinárodné s prevažujúcim súkromným sektorom"},"kod":"8"},
	{"nazov":{"en":"Mixed (a combination of 1 through 8)","sk":"Zmiešané (kombinácia 1 až 8)"},"kod":"9"}
]}

URL služieb pre lokácie:

Príklad výstupu:

{"lokacie":[
	{"nazov":{"en":"Region of Bratislava","sk":"Bratislavský kraj"},"kod":"1"},{"nazov":{"en":"Region of Trnava","sk":"Trnavský kraj"},"kod":"2"},
	{"nazov":{"en":"Region of Trenčín","sk":"Trenčiansky kraj"},"kod":"3"},{"nazov":{"en":"Region of Nitra","sk":"Nitriansky kraj"},"kod":"4"},
	{"nazov":{"en":"Region of Žilina","sk":"Žilinský kraj"},"kod":"5"},{"nazov":{"en":"Reg.of Banská Bystrica","sk":"Banskobystrický kraj"},"kod":"6"},
	{"nazov":{"en":"Region of Prešov","sk":"Prešovský kraj"},"kod":"7"},{"nazov":{"en":"Region of Košice","sk":"Košický kraj"},"kod":"8"},
	{"nazov":{"en":"Abroad","sk":"Zahraničie"},"kod":"9"}
]}

Zdroje dát

Pre zdroje dát neexistuje služba, ide o nasledovný pevne daný zoznam (za pomlčkou je vysvetlenie, ktoré nie je súčasťou hodnoty v JSON odpovedi):

Zmeny vo verzii API