Zdroj údajov: systém štátnej pokladnice,
aktualizované: 23.08.2013

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2010
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 16 994 795,39 59 811,56 17 054 606,95 15 665 373,13
501 Spotreba materiálu 2 16 965 813,72 59 811,56 17 025 625,28 15 636 209,90
502 Spotreba energie 3 28 981,67 0,00 28 981,67 29 163,23
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0,00 0,00 0,00 0,00
504 Predaný tovar 5 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 10 158 441,87 11 693,74 10 170 135,61 9 755 398,62
511 Opravy a udržiavanie 7 2 717 191,98 1 410,18 2 718 602,16 2 131 610,21
512 Cestovné 8 51 137,90 0,00 51 137,90 34 647,26
513 Náklady na reprezentáciu 9 2 686,93 0,00 2 686,93 2 948,71
518 Ostatné služby 10 7 387 425,06 10 283,56 7 397 708,62 7 586 192,44
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 28 439 191,33 23 606,08 28 462 797,41 27 081 773,44
521 Mzdové náklady 12 21 033 194,40 17 503,49 21 050 697,89 19 965 468,34
524 Zákonné sociálne poistenie 13 7 109 219,95 6 032,88 7 115 252,83 6 766 682,03
525 Ostatné sociálne poistenie 14 37 386,33 0,00 37 386,33 85 277,91
527 Zákonné sociálne náklady 15 259 390,65 69,71 259 460,36 264 345,16
528 Ostatné sociálne náklady 16 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 52 276,44 10,43 52 286,87 57 724,82
531 Daň z motorových vozidiel 18 497,34 0,00 497,34 3 926,63
532 Daň z nehnuteľnosti 19 51 599,74 0,00 51 599,74 53 271,34
538 Ostatné dane a poplatky 20 179,36 10,43 189,79 526,85
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 253 190,56 0,00 253 190,56 747 560,73
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 200 118,13 0,00 200 118,13 256 640,28
542 Predaný materiál 23 0,00 0,00 0,00 0,00
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 165,97 0,00 165,97 298,17
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 41 034,32 0,00 41 034,32 348 284,11
546 Odpis pohľadávky 26 6 243,07 0,00 6 243,07 141 611,36
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 2 991,25 0,00 2 991,25 0,00
549 Manká a škody 28 2 637,82 0,00 2 637,82 726,81
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 6 035 706,58 0,00 6 035 706,58 6 360 676,85
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 4 687 415,71 0,00 4 687 415,71 4 967 954,28
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 1 348 290,87 0,00 1 348 290,87 1 392 722,57
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 1 303 189,87 0,00 1 303 189,87 1 221 822,75
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 45 101,00 0,00 45 101,00 170 899,82
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0,00 0,00 0,00 0,00
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 0,00 0,00 0,00 0,00
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0,00 0,00 0,00 0,00
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0,00 0,00 0,00 0,00
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0,00 0,00 0,00 0,00
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 665 411,16 3,75 665 414,91 870 762,61
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0,00 0,00 0,00 0,00
562 Úroky 42 293 364,91 0,00 293 364,91 0,00
563 Kurzové straty 43 50,27 0,00 50,27 25,28
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0,00 0,00 0,00 0,00
565 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0,00 0,00 0,00 0,00
567 Náklady na derivátové operácie 46 0,00 0,00 0,00 0,00
568 Ostatné finančné náklady 47 371 995,98 3,75 371 999,73 870 737,33
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0,00 0,00 0,00 0,00
572 Škody 50 0,00 0,00 0,00 0,00
574 Tvorba rezerv 51 0,00 0,00 0,00 0,00
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0,00 0,00 0,00 0,00
579 Tvorba opravných položiek 53 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 0,00 0,00 0,00 0,00
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0,00 0,00 0,00 0,00
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0,00 0,00 0,00 0,00
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 0,00 0,00 0,00 0,00
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 0,00 0,00 0,00 0,00
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 0,00 0,00 0,00 0,00
587 Náklady na ostatné transfery 61 0,00 0,00 0,00 0,00
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0,00 0,00 0,00 0,00
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 62 599 013,33 95 125,56 62 694 138,89 60 539 270,20
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064) 994

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.