Zdroj údajov: DataCentrum,
aktualizované: 05.09.2013

Mesto Rajec

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Mesto Rajec

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2010
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Číslo účtu alebo skupiny Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068) 65 29 162 0 29 162 26 473
601 Tržby za vlastné výrobky 66 0 0 0 0
602 Tržby z predaja služieb 67 29 162 0 29 162 26 473
604 Tržby za tovar 68 0 0 0 0
61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) 69 0 0 0 0
611 Zmena stavu nedokončenej výroby 70 0 0 0 0
612 Zmena stavu polotovarov 71 0 0 0 0
613 Zmena stavu výrobkov 72 0 0 0 0
614 Zmena stavu zvierat 73 0 0 0 0
62 Aktivácia (r. 075 až r. 078) 74 0 0 0 0
621 Aktivácia materiálu a tovaru 75 0 0 0 0
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 76 0 0 0 0
623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 77 0 0 0 0
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 78 0 0 0 0
63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082) 79 1 618 387 0 1 618 387 1 900 587
631 Daňové a colné výnosy štátu 80 0 0 0 0
632 Daňové výnosy samosprávy 81 1 560 111 0 1 560 111 1 706 475
633 Výnosy z poplatkov 82 58 276 0 58 276 194 112
64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089) 83 538 817 0 538 817 379 624
641 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 84 243 602 0 243 602 89 957
642 Tržby z predaja materiálu 85 0 0 0 0
644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 86 0 0 0 2 530
645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 87 1 307 0 1 307 2 154
646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 88 0 0 0 0
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 89 293 908 0 293 908 284 983
65 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099) 90 154 506 0 154 506 145 404
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095) 91 154 506 0 154 506 145 404
652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 92 4 739 0 4 739 22 297
653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 93 31 957 0 31 957 3 693
657 Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 94 0 0 0 0
658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 95 117 810 0 117 810 119 414
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098) 96 0 0 0 0
654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 97 0 0 0 0
659 Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti 98 0 0 0 0
655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 99 0 0 0 0
66 Finančné výnosy (r. 101 až r. 108) 100 4 657 0 4 657 10 792
661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 101 0 0 0 0
662 Úroky 102 4 657 0 4 657 10 792
663 Kurzové zisky 103 0 0 0 0
664 Výnosy z precenenia cenných papierov 104 0 0 0 0
665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 105 0 0 0 0
666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 106 0 0 0 0
667 Výnosy z derivátových operácií 107 0 0 0 0
668 Ostatné finančné výnosy 108 0 0 0 0
67 Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113) 109 0 0 0 803
672 Náhrady škôd 110 0 0 0 658
674 Zúčtovanie rezerv 111 0 0 0 0
678 Ostatné mimoriadne výnosy 112 0 0 0 145
679 Zúčtovanie opravných položiek 113 0 0 0 0
68 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123) 114 0 0 0 0
681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu 115 0 0 0 0
682 Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu 116 0 0 0 0
683 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy 117 0 0 0 0
684 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy 118 0 0 0 0
685 Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev 119 0 0 0 0
686 Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev 120 0 0 0 0
687 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 121 0 0 0 0
688 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 122 0 0 0 0
689 Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 123 0 0 0 0
69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133) 124 312 619 0 312 619 223 808
691 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 125 0 0 0 0
692 Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 126 0 0 0 0
693 Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 127 168 996 0 168 996 123 319
694 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 128 20 499 0 20 499 16 824
695 Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev 129 19 564 0 19 564 26 177
696 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev 130 32 537 0 32 537 1 106
697 Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 131 7 215 0 7 215 9 137
698 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 132 2 458 0 2 458 466
699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov 133 61 350 0 61 350 46 779
Účtová trieda 6 celkom súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124) 134 2 658 148 0 2 658 148 2 687 491
Výsledok hospodárenia pred zdanením ( r. 134 mínus r. 064) (+/-) 135 310 596 0 310 596 227 948
591 Splatná daň z príjmov 136 0 0 0 0
595 Dodatočne platená daň z príjmov 137 0 0 0 0
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-) 138 310 596 0 310 596 227 948
Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138) 995

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.