Zdroj údajov: DataCentrum,
aktualizované: 05.09.2013

Obec Jaslovské Bohunice

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Obec Jaslovské Bohunice

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2010
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 231 418 0 231 418 259 709
501 Spotreba materiálu 2 71 628 0 71 628 66 606
502 Spotreba energie 3 159 790 0 159 790 193 103
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0 0 0 0
504 Predaný tovar 5 0 0 0 0
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 619 898 0 619 898 584 101
511 Opravy a udržiavanie 7 235 443 0 235 443 154 558
512 Cestovné 8 1 376 0 1 376 3 014
513 Náklady na reprezentáciu 9 14 817 0 14 817 16 418
518 Ostatné služby 10 368 262 0 368 262 410 111
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 486 629 0 486 629 423 531
521 Mzdové náklady 12 366 654 0 366 654 315 894
524 Zákonné sociálne poistenie 13 102 742 0 102 742 91 446
525 Ostatné sociálne poistenie 14 2 258 0 2 258 1 683
527 Zákonné sociálne náklady 15 14 975 0 14 975 14 508
528 Ostatné sociálne náklady 16 0 0 0 0
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 3 546 0 3 546 2 398
531 Daň z motorových vozidiel 18 0 0 0 0
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0 0 0 0
538 Ostatné dane a poplatky 20 3 546 0 3 546 2 398
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 208 833 0 208 833 295 858
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 29 041 0 29 041 35 171
542 Predaný materiál 23 0 0 0 0
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 0 0 0 0
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 0 0 0 0
546 Odpis pohľadávky 26 52 0 52 0
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 179 740 0 179 740 260 687
549 Manká a škody 28 0 0 0 0
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 960 208 0 960 208 727 750
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 939 427 0 939 427 702 400
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 20 781 0 20 781 25 350
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0 0 0 0
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 17 350 0 17 350 25 350
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0 0 0 0
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 3 431 0 3 431 0
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0 0 0 0
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0 0 0 0
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0 0 0 0
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0 0 0 0
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 75 110 0 75 110 81 597
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0 0 0 0
562 Úroky 42 62 125 0 62 125 71 344
563 Kurzové straty 43 0 0 0 55
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0 0 0 0
565 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0 0 0 0
567 Náklady na derivátové operácie 46 0 0 0 0
568 Ostatné finančné náklady 47 12 985 0 12 985 10 198
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0 0 0 0
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0 0 0 0
572 Škody 50 0 0 0 0
574 Tvorba rezerv 51 0 0 0 0
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0 0 0 0
579 Tvorba opravných položiek 53 0 0 0 0
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 480 407 0 480 407 443 133
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0 0 0 0
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0 0 0 0
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0 0 0 0
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 282 330 0 282 330 259 773
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 100 0 100 962
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 197 967 0 197 967 182 398
587 Náklady na ostatné transfery 61 10 0 10 0
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0 0 0 0
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0 0 0 0
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 3 066 049 0 3 066 049 2 818 077
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064) 994

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.