Zdroj údajov: DataCentrum,
aktualizované: 05.09.2013

COMORRA SERVIS

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

COMORRA SERVIS

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2010
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 284 920 6 625 291 545 336 861
501 Spotreba materiálu 2 69 065 5 692 74 757 66 985
502 Spotreba energie 3 215 855 933 216 788 269 876
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0 0 0 0
504 Predaný tovar 5 0 0 0 0
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 110 705 13 234 123 939 96 158
511 Opravy a udržiavanie 7 30 326 1 388 31 714 27 474
512 Cestovné 8 2 877 0 2 877 3 461
513 Náklady na reprezentáciu 9 506 0 506 45
518 Ostatné služby 10 76 996 11 846 88 842 65 178
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 290 656 11 169 301 825 294 060
521 Mzdové náklady 12 210 166 8 261 218 427 213 211
524 Zákonné sociálne poistenie 13 66 641 2 908 69 549 68 756
525 Ostatné sociálne poistenie 14 0 0 0 0
527 Zákonné sociálne náklady 15 13 849 0 13 849 12 093
528 Ostatné sociálne náklady 16 0 0 0 0
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 5 864 10 5 874 3 382
531 Daň z motorových vozidiel 18 0 0 0 0
532 Daň z nehnuteľnosti 19 261 0 261 261
538 Ostatné dane a poplatky 20 5 603 10 5 613 3 121
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 5 714 1 853 7 567 4 758
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 0 0 0 0
542 Predaný materiál 23 0 0 0 0
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 1 602 0 1 602 467
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 1 655 0 1 655 72
546 Odpis pohľadávky 26 1 593 1 824 3 417 0
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 864 29 893 4 219
549 Manká a škody 28 0 0 0 0
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 79 486 1 893 81 379 74 353
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 66 127 1 893 68 020 74 353
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 13 359 0 13 359 0
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 12 999 0 12 999 0
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 0 0 0 0
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 360 0 360 0
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 0 0 0 0
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0 0 0 0
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0 0 0 0
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0 0 0 0
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0 0 0 0
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 5 402 440 5 842 5 045
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0 0 0 0
562 Úroky 42 98 0 98 69
563 Kurzové straty 43 0 0 0 0
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0 0 0 0
565 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0 0 0 0
567 Náklady na derivátové operácie 46 0 0 0 0
568 Ostatné finančné náklady 47 5 304 440 5 744 4 976
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0 0 0 0
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0 0 0 0
572 Škody 50 0 0 0 0
574 Tvorba rezerv 51 0 0 0 0
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0 0 0 0
579 Tvorba opravných položiek 53 0 0 0 0
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 0 0 0 0
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0 0 0 0
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0 0 0 0
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0 0 0 0
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 0 0 0 0
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 0 0 0 0
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 0 0 0 0
587 Náklady na ostatné transfery 61 0 0 0 0
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0 0 0 0
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0 0 0 0
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 782 747 35 224 817 971 814 617
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064) 994

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.