Zdroj údajov: DataCentrum,
aktualizované: 05.09.2013

Obec Jakubov

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Obec Jakubov

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2010
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 84 688 0 84 688 94 249
501 Spotreba materiálu 2 38 035 0 38 035 35 167
502 Spotreba energie 3 46 653 0 46 653 59 082
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0 0 0 0
504 Predaný tovar 5 0 0 0 0
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 157 036 0 157 036 198 883
511 Opravy a udržiavanie 7 67 013 0 67 013 117 170
512 Cestovné 8 95 0 95 109
513 Náklady na reprezentáciu 9 1 403 0 1 403 1 789
518 Ostatné služby 10 88 525 0 88 525 79 815
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 222 707 0 222 707 186 460
521 Mzdové náklady 12 165 377 0 165 377 139 865
524 Zákonné sociálne poistenie 13 50 159 0 50 159 41 833
525 Ostatné sociálne poistenie 14 0 0 0 0
527 Zákonné sociálne náklady 15 7 171 0 7 171 4 762
528 Ostatné sociálne náklady 16 0 0 0 0
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 640 0 640 46
531 Daň z motorových vozidiel 18 0 0 0 0
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0 0 0 0
538 Ostatné dane a poplatky 20 640 0 640 46
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 17 971 0 17 971 12 055
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 13 334 0 13 334 1 976
542 Predaný materiál 23 0 0 0 0
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 0 0 0 0
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 99 0 99 0
546 Odpis pohľadávky 26 0 0 0 0
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 4 538 0 4 538 10 079
549 Manká a škody 28 0 0 0 0
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 47 698 0 47 698 45 666
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 39 822 0 39 822 37 013
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 7 876 0 7 876 8 653
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 5 910 0 5 910 0
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 0 0 0 6 884
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0 0 0 0
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 1 966 0 1 966 1 769
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0 0 0 0
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0 0 0 0
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0 0 0 0
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0 0 0 0
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 9 719 0 9 719 16 004
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0 0 0 0
562 Úroky 42 3 874 0 3 874 4 873
563 Kurzové straty 43 0 0 0 60
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0 0 0 0
565 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0 0 0 0
567 Náklady na derivátové operácie 46 0 0 0 0
568 Ostatné finančné náklady 47 5 845 0 5 845 9 329
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0 0 0 1 742
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0 0 0 0
572 Škody 50 0 0 0 0
574 Tvorba rezerv 51 0 0 0 0
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0 0 0 0
579 Tvorba opravných položiek 53 0 0 0 0
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 69 259 0 69 259 67 154
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0 0 0 0
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0 0 0 0
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0 0 0 0
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 66 043 0 66 043 61 045
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 500 0 500 0
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 2 716 0 2 716 6 109
587 Náklady na ostatné transfery 61 0 0 0 0
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0 0 0 0
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0 0 0 0
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 609 718 0 609 718 620 517
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064) 994

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.