Zdroj údajov: systém štátnej pokladnice,
aktualizované: 06.09.2013
Súvaha k 31.12.2011
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 5 6
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183 115 47 448 082,78 38 754 939,17
A. Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123 116 10 994 899,73 -2 107 134,53
A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119) 117 0,00 0,00
A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414) 118 0,00 0,00
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415) 119 0,00 0,00
A.II. Fondy súčet (r. 121 + r. 122) 120 0,00 0,00
A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 121 0,00 0,00
2. Ostatné fondy (427) 122 0,00 0,00
A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125) 123 10 994 899,73 -2 107 134,53
A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428) 124 -2 107 134,53 1 456 032,90
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183) 125 13 102 034,26 -3 563 167,43
B. Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173 126 35 864 390,27 40 093 381,25
B.I. Rezervy súčet (r. 128 až 131) 127 1 973 258,07 1 995 290,87
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 128 0,00 0,00
2. Ostatné rezervy (459AÚ) 129 705 000,00 680 000,00
3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 130 0,00 0,00
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 131 1 268 258,07 1 315 290,87
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139) 132 16 600 214,44 13 494 479,00
B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) 133 0,00 0,00
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 134 16 600 214,44 13 484 160,29
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) 135 0,00 0,00
4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) 136 0,00 0,00
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) 137 0,00 0,00
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 138 0,00 0,00
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359) 139 0,00 10 318,71
B.III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150) 140 471 548,74 612 103,73
B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) 141 0,00 0,00
2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 142 0,00 0,00
3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 143 0,00 0,00
4. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 144 22 668,34 28 559,21
5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 145 448 880,40 583 544,52
6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 146 0,00 0,00
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 147 0,00 0,00
8. Predané opcie (377AÚ) 148 0,00 0,00
9. Iné záväzky (379AÚ) 149 0,00 0,00
10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ ) - (255AÚ) 150 0,00 0,00
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172) 151 16 819 369,02 16 459 762,17
B.IV.1. Dodávatelia (321) 152 13 652 493,24 13 444 737,99
2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 153 0,00 0,00
3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 154 69 679,37 63 277,26
4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 155 0,00 0,00
5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) 156 0,00 0,00
6. Záväzky z nájmu (474AÚ) 157 0,00 0,00
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 158 0,00 0,00
8. Predané opcie (377AÚ) 159 0,00 0,00
9. Iné záväzky (379AÚ) 160 608 513,10 986,30
10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 161 0,00 0,00
11. Záväzky voči združeniu (368) 162 0,00 0,00
12. Zamestnanci (331) 163 6 193,63 8 759,18
13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 164 1 417 579,33 1 408 179,59
14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) 165 859 035,13 1 282 226,34
15. Daň z príjmov (341) 166 0,00 47 316,46
16. Ostatné priame dane (342) 167 178 861,63 179 800,91
17. Daň z pridanej hodnoty (343) 168 3 732,84 0,00
18. Ostatné dane a poplatky (345) 169 487,94 0,00
19. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 170 0,00 0,00
20. Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ) 171 0,00 0,00
21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) 172 22 792,81 24 478,14
B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179) 173 0,00 7 531 745,48
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ ) 174 0,00 0,00
2. Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) 175 0,00 0,00
3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241 ) - (255AÚ) 176 0,00 0,00
4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 177 0,00 0,00
5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ) 178 0,00 7 531 745,48
6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ) 179 0,00 0,00
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182) 180 588 792,78 768 692,45
C.1. Výdavky budúcich období (383) 181 5 496,42 0,00
2. Výnosy budúcich období (384) 182 583 296,36 768 692,45
D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 183 0,00 0,00
KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až 183) 999

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.