Zdroj údajov: systém štátnej pokladnice,
aktualizované: 06.09.2013
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2011
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Číslo účtu Náklady Číslo riadku Činnosť Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná nezdaňovaná Podnikateľská zdaňovaná Spolu
a b c 1 2 3 4
501 Spotreba materiálu 1 3 871 084,03 349 448,63 4 220 532,66 4 382 665,06
502 Spotreba energie 2 5 783 462,82 508 172,37 6 291 635,19 7 037 211,92
504 Predaný tovar 3 39 559,81 13 210,81 52 770,62 123 920,77
511 Opravy a udržiavanie 4 3 048 556,85 182 988,14 3 231 544,99 3 554 568,52
512 Cestovné 5 1 112 916,91 110 544,60 1 223 461,51 1 498 898,28
513 Náklady na reprezentáciu 6 73 250,14 10 223,07 83 473,21 68 818,10
518 Ostatné služby 7 4 695 407,33 596 622,30 5 292 029,63 5 434 337,67
521 Mzdové náklady 8 34 286 037,68 2 546 169,54 36 832 207,22 37 354 761,33
524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 9 10 985 269,81 401 732,34 11 387 002,15 11 330 934,27
525 Ostatné sociálne poistenie 10 239 975,12 3 362,33 243 337,45 247 968,13
527 Zákonné sociálne náklady 11 1 133 651,10 19 323,54 1 152 974,64 1 189 117,40
528 Ostatné sociálne náklady 12 13 524,18 6 211,91 19 736,09 18 574,77
531 Daň z motorových vozidiel 13 155,36 4 478,39 4 633,75 4 039,91
532 Daň z nehnuteľností 14 149 487,30 56 957,23 206 444,53 160 605,19
538 Ostatné dane a poplatky 15 31 882,44 1 252,42 33 134,86 23 466,97
541 Zmluvné pokuty a penále 16 3 060,75 0,00 3 060,75 12,77
542 Ostatné pokuty a penále 17 52 343,85 1 963,11 54 306,96 1 189,31
543 Odpísanie pohľadávky 18 30,00 9 044,15 9 074,15 47 748,78
544 Úroky 19 224,77 0,00 224,77 4,08
545 Kurzové straty 20 5 686,11 622,99 6 309,10 7 449,37
546 Dary 21 0,00 0,00 0,00 0,00
547 Osobitné náklady 22 27 811,17 6 035,50 33 846,67 29 739,54
548 Manká a škody 23 5 718,17 0,00 5 718,17 16 677,65
549 Iné ostatné náklady 24 7 572 012,95 48 722,64 7 620 735,59 7 490 322,13
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 25 8 442 053,31 61 528,75 8 503 582,06 5 697 701,97
552 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 26 15 600,72 0,00 15 600,72 3 102,18
553 Predané cenné papiere 27 0,00 0,00 0,00 0,00
554 Predaný materiál 28 0,00 0,00 0,00 33,16
555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29 0,00 0,00 0,00 0,00
556 Tvorba fondov 30 2 292 399,30 0,00 2 292 399,30 2 512 169,92
557 Náklady na precenenie cenných papierov 31 0,00 0,00 0,00 0,00
558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32 5 539,40 4 027,42 9 566,82 45 029,16
561 Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 33 0,00 0,00 0,00 0,00
562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 34 0,00 0,00 0,00 0,00
563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35 93 406,10 0,00 93 406,10 98 551,66
565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 36 0,00 0,00 0,00 0,00
567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 38 83 980 107,48 4 942 642,18 88 922 749,66 88 379 619,97
Kontrolné číslo r. 01 až r. 38 994

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.