Zdroj údajov: systém štátnej pokladnice,
aktualizované: 06.09.2013
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2011
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Číslo účtu Výnosy Číslo riadku Činnosť Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná nezdaňovaná Podnikateľská zdaňovaná Spolu
a b c 1 2 3 4
601 Tržby za vlastné výrobky 39 10 564,68 182 027,45 192 592,13 188 157,34
602 Tržby z predaja služieb 40 5 378 760,76 3 840 026,06 9 218 786,82 9 597 012,47
604 Tržby za predaný tovar 41 54 258,01 16 336,70 70 594,71 136 356,24
611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42 0,00 0,00 0,00 0,00
612 Zmena stavu zásob polotovarov 43 0,00 0,00 0,00 0,00
613 Zmena stavu zásob výrobkov 44 52 251,79 0,00 52 251,79 108 628,23
614 Zmena stavu zásob zvierat 45 0,00 0,00 0,00 0,00
621 Aktivácia materiálu a tovaru 46 0,00 0,00 0,00 0,00
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47 0,00 0,00 0,00 0,00
623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48 0,00 0,00 0,00 0,00
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49 10 750,53 0,00 10 750,53 11 215,25
641 Zmluvné pokuty a penále 50 3 540,00 10 759,06 14 299,06 21 256,75
642 Ostatné pokuty a penále 51 14 609,75 15,46 14 625,21 13 974,70
643 Platby za odpísané pohľadávky 52 0,00 0,00 0,00 0,00
644 Úroky 53 183 956,15 7 154,18 191 110,33 120 088,70
645 Kurzové zisky 54 1 059,96 757,84 1 817,80 2 335,00
646 Prijaté dary 55 21 297,22 0,00 21 297,22 5 550,14
647 Osobitné výnosy 56 1 979,21 0,00 1 979,21 11 198,70
648 Zákonné poplatky 57 0,00 0,00 0,00 0,00
649 Iné ostatné výnosy 58 6 781 447,98 885 869,87 7 667 317,85 7 217 660,16
651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 59 153,00 0,00 153,00 2 268,68
652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60 300,00 0,00 300,00 7,44
653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 61 0,00 0,00 0,00 0,00
654 Tržby z predaja materiálu 62 0,00 0,00 0,00 0,00
655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 63 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Výnosy z použitia fondu 64 1 676 399,29 121 820,68 1 798 219,97 1 503 373,06
657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65 0,00 0,00 0,00 0,00
658 Výnosy z nájmu majetku 66 251 228,72 1 319 406,25 1 570 634,97 1 270 250,82
661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67 0,00 0,00 0,00 25,00
662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68 63 260,61 0,00 63 260,61 253 913,55
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 0,00 0,00 0,00 150,00
664 Prijaté členské príspevky 70 0,00 0,00 0,00 0,00
665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 0,00 0,00 0,00 0,00
667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72 0,00 0,00 0,00 0,00
691 Dotácie 73 68 472 382,56 0,00 68 472 382,56 68 657 326,22
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 74 82 978 200,22 6 384 173,55 89 362 373,77 89 120 748,45
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 75 -1 001 907,26 1 441 531,37 439 624,11 741 128,48
591 Daň z príjmov 76 -198 968,20 239 686,81 40 718,61 -34 009,77
595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77 0,00 0,00 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-) 78 -802 939,06 1 201 844,56 398 905,50 775 138,25
Kontrolné číslo r. 39 až r. 78 995

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.