Zdroj údajov: DataCentrum,
aktualizované: 07.09.2013

Obec Stráňavy

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Obec Stráňavy

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2011
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 67 049 0 67 049 84 121
501 Spotreba materiálu 2 16 215 0 16 215 41 147
502 Spotreba energie 3 50 160 0 50 160 42 974
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 674 0 674 0
504 Predaný tovar 5 0 0 0 0
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 195 880 0 195 880 122 926
511 Opravy a udržiavanie 7 100 689 0 100 689 73 500
512 Cestovné 8 702 0 702 1 217
513 Náklady na reprezentáciu 9 450 0 450 548
518 Ostatné služby 10 94 039 0 94 039 47 661
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 170 012 0 170 012 173 182
521 Mzdové náklady 12 138 464 0 138 464 144 312
524 Zákonné sociálne poistenie 13 28 270 0 28 270 25 889
525 Ostatné sociálne poistenie 14 0 0 0 0
527 Zákonné sociálne náklady 15 3 278 0 3 278 2 981
528 Ostatné sociálne náklady 16 0 0 0 0
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 1 673 0 1 673 0
531 Daň z motorových vozidiel 18 1 673 0 1 673 0
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0 0 0 0
538 Ostatné dane a poplatky 20 0 0 0 0
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 1 707 0 1 707 550
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 910 0 910 0
542 Predaný materiál 23 0 0 0 0
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 0 0 0 0
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 500 0 500 100
546 Odpis pohľadávky 26 0 0 0 0
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 297 0 297 450
549 Manká a škody 28 0 0 0 0
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 87 289 0 87 289 81 774
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 81 617 0 81 617 75 484
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 5 672 0 5 672 6 290
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0 0 0 6 290
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 5 672 0 5 672 0
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0 0 0 0
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 0 0 0 0
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0 0 0 0
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0 0 0 0
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0 0 0 0
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0 0 0 0
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 7 415 0 7 415 2 145
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0 0 0 0
562 Úroky 42 6 552 0 6 552 0
563 Kurzové straty 43 0 0 0 0
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0 0 0 0
565 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0 0 0 0
567 Náklady na derivátové operácie 46 0 0 0 0
568 Ostatné finančné náklady 47 863 0 863 2 145
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0 0 0 0
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0 0 0 0
572 Škody 50 0 0 0 0
574 Tvorba rezerv 51 0 0 0 0
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0 0 0 0
579 Tvorba opravných položiek 53 0 0 0 0
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 187 148 0 187 148 156 353
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0 0 0 0
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0 0 0 0
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0 0 0 0
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 164 662 0 164 662 136 060
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 0 0 0 0
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 22 486 0 22 486 20 293
587 Náklady na ostatné transfery 61 0 0 0 0
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0 0 0 0
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0 0 0 0
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 718 173 0 718 173 621 051
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064) 994

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.