Zdroj údajov: DataCentrum,
aktualizované: 07.09.2013

Obec Svodín

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Obec Svodín

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2011
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 240 158 106 092 346 250 238 839
501 Spotreba materiálu 2 133 946 42 351 176 297 92 173
502 Spotreba energie 3 106 212 55 661 161 873 137 416
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0 0 0 0
504 Predaný tovar 5 0 8 080 8 080 9 250
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 182 319 7 399 189 718 176 828
511 Opravy a udržiavanie 7 15 669 496 16 165 14 077
512 Cestovné 8 1 305 189 1 494 2 119
513 Náklady na reprezentáciu 9 1 241 0 1 241 813
518 Ostatné služby 10 164 104 6 714 170 818 159 819
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 397 256 62 615 459 871 471 500
521 Mzdové náklady 12 294 410 50 658 345 068 359 548
524 Zákonné sociálne poistenie 13 97 826 11 268 109 094 105 990
525 Ostatné sociálne poistenie 14 0 689 689 651
527 Zákonné sociálne náklady 15 5 020 0 5 020 5 311
528 Ostatné sociálne náklady 16 0 0 0 0
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 0 0 0 0
531 Daň z motorových vozidiel 18 0 0 0 0
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0 0 0 0
538 Ostatné dane a poplatky 20 0 0 0 0
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 38 920 0 38 920 39 862
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 8 473 0 8 473 28 773
542 Predaný materiál 23 0 0 0 38
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 0 0 0 75
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 0 0 0 0
546 Odpis pohľadávky 26 0 0 0 0
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 30 447 0 30 447 10 976
549 Manká a škody 28 0 0 0 0
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 103 151 0 103 151 96 672
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 83 174 0 83 174 82 868
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 19 977 0 19 977 13 804
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0 0 0 0
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 19 977 0 19 977 13 804
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0 0 0 0
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 0 0 0 0
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0 0 0 0
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0 0 0 0
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0 0 0 0
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0 0 0 0
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 29 456 63 29 519 14 051
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0 0 0 0
562 Úroky 42 0 0 0 0
563 Kurzové straty 43 0 63 63 0
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0 0 0 0
565 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0 0 0 0
567 Náklady na derivátové operácie 46 0 0 0 0
568 Ostatné finančné náklady 47 29 456 0 29 456 14 051
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0 0 0 0
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0 0 0 0
572 Škody 50 0 0 0 0
574 Tvorba rezerv 51 0 0 0 0
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0 0 0 0
579 Tvorba opravných položiek 53 0 0 0 0
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 80 021 0 80 021 77 960
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0 0 0 0
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0 0 0 0
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0 0 0 0
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 66 848 0 66 848 66 476
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 0 0 0 0
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 13 173 0 13 173 11 484
587 Náklady na ostatné transfery 61 0 0 0 0
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0 0 0 0
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0 0 0 0
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 1 071 281 176 169 1 247 450 1 115 712
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064) 994

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.