Zdroj údajov: DataCentrum,
aktualizované: 07.09.2013

Obec Jaslovské Bohunice

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Obec Jaslovské Bohunice

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2011
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 283 848 0 283 848 231 418
501 Spotreba materiálu 2 66 530 0 66 530 71 628
502 Spotreba energie 3 217 318 0 217 318 159 790
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0 0 0 0
504 Predaný tovar 5 0 0 0 0
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 444 866 0 444 866 619 898
511 Opravy a udržiavanie 7 113 044 0 113 044 235 443
512 Cestovné 8 25 0 25 1 376
513 Náklady na reprezentáciu 9 10 156 0 10 156 14 817
518 Ostatné služby 10 321 641 0 321 641 368 262
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 484 135 0 484 135 486 629
521 Mzdové náklady 12 358 800 0 358 800 366 654
524 Zákonné sociálne poistenie 13 102 984 0 102 984 102 742
525 Ostatné sociálne poistenie 14 1 527 0 1 527 2 258
527 Zákonné sociálne náklady 15 20 824 0 20 824 14 975
528 Ostatné sociálne náklady 16 0 0 0 0
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 769 0 769 3 546
531 Daň z motorových vozidiel 18 0 0 0 0
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0 0 0 0
538 Ostatné dane a poplatky 20 769 0 769 3 546
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 35 992 0 35 992 208 833
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 14 419 0 14 419 29 041
542 Predaný materiál 23 0 0 0 0
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 1 887 0 1 887 0
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 0 0 0 0
546 Odpis pohľadávky 26 107 0 107 52
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 19 579 0 19 579 179 740
549 Manká a škody 28 0 0 0 0
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 915 132 0 915 132 960 208
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 886 572 0 886 572 939 427
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 28 560 0 28 560 20 781
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0 0 0 0
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 23 160 0 23 160 17 350
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0 0 0 0
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 5 400 0 5 400 3 431
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0 0 0 0
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0 0 0 0
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0 0 0 0
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0 0 0 0
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 86 175 0 86 175 75 110
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0 0 0 0
562 Úroky 42 73 542 0 73 542 62 125
563 Kurzové straty 43 40 0 40 0
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0 0 0 0
565 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0 0 0 0
567 Náklady na derivátové operácie 46 0 0 0 0
568 Ostatné finančné náklady 47 12 593 0 12 593 12 985
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0 0 0 0
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0 0 0 0
572 Škody 50 0 0 0 0
574 Tvorba rezerv 51 0 0 0 0
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0 0 0 0
579 Tvorba opravných položiek 53 0 0 0 0
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 479 543 0 479 543 480 407
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0 0 0 0
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0 0 0 0
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0 0 0 0
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 297 269 0 297 269 282 330
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 0 0 0 100
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 182 273 0 182 273 197 967
587 Náklady na ostatné transfery 61 1 0 1 10
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0 0 0 0
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0 0 0 0
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 2 730 460 0 2 730 460 3 066 049
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064) 994

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.