Zdroj údajov: DataCentrum,
aktualizované: 07.09.2013

COMORRA SERVIS

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

COMORRA SERVIS

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2011
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 325 261 8 080 333 341 291 545
501 Spotreba materiálu 2 83 907 5 803 89 710 74 757
502 Spotreba energie 3 241 354 2 277 243 631 216 788
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0 0 0 0
504 Predaný tovar 5 0 0 0 0
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 153 011 8 361 161 372 123 939
511 Opravy a udržiavanie 7 70 019 2 341 72 360 31 714
512 Cestovné 8 3 162 0 3 162 2 877
513 Náklady na reprezentáciu 9 127 0 127 506
518 Ostatné služby 10 79 703 6 020 85 723 88 842
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 380 998 7 059 388 057 301 825
521 Mzdové náklady 12 280 117 5 354 285 471 218 427
524 Zákonné sociálne poistenie 13 86 060 1 493 87 553 69 549
525 Ostatné sociálne poistenie 14 0 0 0 0
527 Zákonné sociálne náklady 15 14 821 212 15 033 13 849
528 Ostatné sociálne náklady 16 0 0 0 0
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 5 775 0 5 775 5 874
531 Daň z motorových vozidiel 18 0 0 0 0
532 Daň z nehnuteľnosti 19 261 0 261 261
538 Ostatné dane a poplatky 20 5 514 0 5 514 5 613
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 6 256 1 6 257 7 567
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 0 0 0 0
542 Predaný materiál 23 0 0 0 0
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 6 193 0 6 193 1 602
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 47 0 47 1 655
546 Odpis pohľadávky 26 0 0 0 3 417
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 16 1 17 893
549 Manká a škody 28 0 0 0 0
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 92 409 417 92 826 81 379
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 76 123 293 76 416 68 020
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 16 286 124 16 410 13 359
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 15 486 124 15 610 12 999
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 0 0 0 0
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 800 0 800 360
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 0 0 0 0
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0 0 0 0
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0 0 0 0
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0 0 0 0
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0 0 0 0
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 7 005 478 7 483 5 842
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0 0 0 0
562 Úroky 42 228 0 228 98
563 Kurzové straty 43 0 0 0 0
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0 0 0 0
565 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0 0 0 0
567 Náklady na derivátové operácie 46 0 0 0 0
568 Ostatné finančné náklady 47 5 739 478 6 217 5 744
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 1 038 0 1 038 0
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0 0 0 0
572 Škody 50 0 0 0 0
574 Tvorba rezerv 51 0 0 0 0
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0 0 0 0
579 Tvorba opravných položiek 53 0 0 0 0
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 0 0 0 0
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0 0 0 0
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0 0 0 0
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0 0 0 0
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 0 0 0 0
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 0 0 0 0
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 0 0 0 0
587 Náklady na ostatné transfery 61 0 0 0 0
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0 0 0 0
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0 0 0 0
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 970 715 24 396 995 111 817 971
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064) 994

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.