Zdroj údajov: DataCentrum,
aktualizované: 07.09.2013

Obec Jakubov

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Obec Jakubov

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2011
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 83 644 0 83 644 84 688
501 Spotreba materiálu 2 36 645 0 36 645 38 035
502 Spotreba energie 3 46 999 0 46 999 46 653
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0 0 0 0
504 Predaný tovar 5 0 0 0 0
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 93 412 0 93 412 157 036
511 Opravy a udržiavanie 7 17 313 0 17 313 67 013
512 Cestovné 8 810 0 810 95
513 Náklady na reprezentáciu 9 656 0 656 1 403
518 Ostatné služby 10 74 633 0 74 633 88 525
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 243 501 0 243 501 222 707
521 Mzdové náklady 12 175 607 0 175 607 165 377
524 Zákonné sociálne poistenie 13 57 080 0 57 080 50 159
525 Ostatné sociálne poistenie 14 0 0 0 0
527 Zákonné sociálne náklady 15 10 814 0 10 814 7 171
528 Ostatné sociálne náklady 16 0 0 0 0
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 489 0 489 640
531 Daň z motorových vozidiel 18 0 0 0 0
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0 0 0 0
538 Ostatné dane a poplatky 20 489 0 489 640
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 6 660 0 6 660 17 971
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 933 0 933 13 334
542 Predaný materiál 23 0 0 0 0
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 0 0 0 0
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 0 0 0 99
546 Odpis pohľadávky 26 0 0 0 0
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 5 727 0 5 727 4 538
549 Manká a škody 28 0 0 0 0
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 50 232 0 50 232 47 698
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 39 280 0 39 280 39 822
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 10 952 0 10 952 7 876
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0 0 0 5 910
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 10 313 0 10 313 0
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0 0 0 0
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 639 0 639 1 966
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0 0 0 0
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0 0 0 0
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0 0 0 0
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0 0 0 0
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 9 705 0 9 705 9 719
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0 0 0 0
562 Úroky 42 3 011 0 3 011 3 874
563 Kurzové straty 43 0 0 0 0
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0 0 0 0
565 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0 0 0 0
567 Náklady na derivátové operácie 46 0 0 0 0
568 Ostatné finančné náklady 47 6 694 0 6 694 5 845
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0 0 0 0
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0 0 0 0
572 Škody 50 0 0 0 0
574 Tvorba rezerv 51 0 0 0 0
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0 0 0 0
579 Tvorba opravných položiek 53 0 0 0 0
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 63 650 0 63 650 69 259
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0 0 0 0
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0 0 0 0
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0 0 0 0
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 61 250 0 61 250 66 043
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 0 0 0 500
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 2 400 0 2 400 2 716
587 Náklady na ostatné transfery 61 0 0 0 0
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0 0 0 0
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0 0 0 0
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 551 293 0 551 293 609 718
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064) 994

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.