Zdroj údajov: DataCentrum,
aktualizované: 07.09.2013

Obec Jakubov

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Obec Jakubov

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2011
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Číslo účtu alebo skupiny Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068) 65 84 609 0 84 609 63 955
601 Tržby za vlastné výrobky 66 0 0 0 0
602 Tržby z predaja služieb 67 84 609 0 84 609 63 955
604 Tržby za tovar 68 0 0 0 0
61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) 69 0 0 0 0
611 Zmena stavu nedokončenej výroby 70 0 0 0 0
612 Zmena stavu polotovarov 71 0 0 0 0
613 Zmena stavu výrobkov 72 0 0 0 0
614 Zmena stavu zvierat 73 0 0 0 0
62 Aktivácia (r. 075 až r. 078) 74 1 233 0 1 233 0
621 Aktivácia materiálu a tovaru 75 0 0 0 0
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 76 0 0 0 0
623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 77 0 0 0 0
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 78 1 233 0 1 233 0
63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082) 79 398 270 0 398 270 331 895
631 Daňové a colné výnosy štátu 80 0 0 0 0
632 Daňové výnosy samosprávy 81 355 769 0 355 769 288 122
633 Výnosy z poplatkov 82 42 501 0 42 501 43 773
64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089) 83 24 088 0 24 088 53 472
641 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 84 6 638 0 6 638 27 664
642 Tržby z predaja materiálu 85 0 0 0 0
644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 86 0 0 0 0
645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 87 300 0 300 259
646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 88 0 0 0 0
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 89 17 150 0 17 150 25 549
65 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099) 90 5 910 0 5 910 7 411
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095) 91 5 910 0 5 910 7 411
652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 92 0 0 0 6 884
653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 93 5 910 0 5 910 0
657 Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 94 0 0 0 0
658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 95 0 0 0 527
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098) 96 0 0 0 0
654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 97 0 0 0 0
659 Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti 98 0 0 0 0
655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 99 0 0 0 0
66 Finančné výnosy (r. 101 až r. 108) 100 56 0 56 100
661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 101 0 0 0 0
662 Úroky 102 56 0 56 100
663 Kurzové zisky 103 0 0 0 0
664 Výnosy z precenenia cenných papierov 104 0 0 0 0
665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 105 0 0 0 0
666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 106 0 0 0 0
667 Výnosy z derivátových operácií 107 0 0 0 0
668 Ostatné finančné výnosy 108 0 0 0 0
67 Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113) 109 387 0 387 611
672 Náhrady škôd 110 387 0 387 611
674 Zúčtovanie rezerv 111 0 0 0 0
678 Ostatné mimoriadne výnosy 112 0 0 0 0
679 Zúčtovanie opravných položiek 113 0 0 0 0
68 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123) 114 0 0 0 0
681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu 115 0 0 0 0
682 Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu 116 0 0 0 0
683 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy 117 0 0 0 0
684 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy 118 0 0 0 0
685 Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev 119 0 0 0 0
686 Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev 120 0 0 0 0
687 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 121 0 0 0 0
688 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 122 0 0 0 0
689 Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 123 0 0 0 0
69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133) 124 61 183 0 61 183 65 417
691 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 125 0 0 0 0
692 Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 126 0 0 0 0
693 Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 127 33 471 0 33 471 36 415
694 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 128 6 519 0 6 519 6 519
695 Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev 129 0 0 0 0
696 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev 130 0 0 0 0
697 Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 131 2 249 0 2 249 7 192
698 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 132 2 947 0 2 947 2 847
699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov 133 15 997 0 15 997 12 444
Účtová trieda 6 celkom súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124) 134 575 736 0 575 736 522 861
Výsledok hospodárenia pred zdanením ( r. 134 mínus r. 064) (+/-) 135 24 443 0 24 443 -86 857
591 Splatná daň z príjmov 136 10 0 10 19
595 Dodatočne platená daň z príjmov 137 0 0 0 0
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-) 138 24 433 0 24 433 -86 876
Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138) 995

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.