Zdroj údajov: DataCentrum,
aktualizované: 18.08.2013

Obec Chtelnica

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Obec Chtelnica

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2009
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 75 878 0 75 878 92 445
501 Spotreba materiálu 2 18 699 0 18 699 29 941
502 Spotreba energie 3 57 179 0 57 179 62 338
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0 0 0 166
504 Predaný tovar 5 0 0 0 0
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 98 948 0 98 948 179 314
511 Opravy a udržiavanie 7 202 0 202 54 305
512 Cestovné 8 50 0 50 33
513 Náklady na reprezentáciu 9 771 0 771 432
518 Ostatné služby 10 97 925 0 97 925 124 544
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 129 017 0 129 017 140 178
521 Mzdové náklady 12 97 329 0 97 329 106 353
524 Zákonné sociálne poistenie 13 26 409 0 26 409 29 410
525 Ostatné sociálne poistenie 14 1 046 0 1 046 963
527 Zákonné sociálne náklady 15 3 542 0 3 542 3 452
528 Ostatné sociálne náklady 16 691 0 691 0
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 957 0 957 962
531 Daň z motorových vozidiel 18 0 0 0 398
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0 0 0 0
538 Ostatné dane a poplatky 20 957 0 957 564
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 237 0 237 16 530
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 0 0 0 16 298
542 Predaný materiál 23 0 0 0 0
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 0 0 0 0
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 66 0 66 166
546 Odpis pohľadávky 26 0 0 0 0
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 171 0 171 66
549 Manká a škody 28 0 0 0 0
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 174 313 0 174 313 158 435
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 162 213 0 162 213 149 705
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 12 100 0 12 100 8 730
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0 0 0 0
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 12 100 0 12 100 8 730
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0 0 0 0
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 0 0 0 0
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0 0 0 0
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0 0 0 0
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0 0 0 0
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0 0 0 0
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 34 577 0 34 577 19 252
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0 0 0 0
562 Úroky 42 20 171 0 20 171 10 954
563 Kurzové straty 43 0 0 0 0
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0 0 0 0
565 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0 0 0 0
567 Náklady na derivátové operácie 46 0 0 0 0
568 Ostatné finančné náklady 47 14 406 0 14 406 8 298
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0 0 0 0
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0 0 0 0
572 Škody 50 0 0 0 0
574 Tvorba rezerv 51 0 0 0 0
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0 0 0 0
579 Tvorba opravných položiek 53 0 0 0 0
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 201 666 0 201 666 193 588
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0 0 0 0
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0 0 0 0
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0 0 0 0
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 182 148 0 182 148 175 563
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 0 0 0 0
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 19 341 0 19 341 17 925
587 Náklady na ostatné transfery 61 177 0 177 100
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0 0 0 0
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0 0 0 0
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 715 593 0 715 593 800 704
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064) 994

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.