Zdroj údajov: DataCentrum,
aktualizované: 18.08.2013

Obec Jaslovské Bohunice

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Obec Jaslovské Bohunice

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2009
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 259 709 0 259 709 272 249
501 Spotreba materiálu 2 66 606 0 66 606 76 280
502 Spotreba energie 3 193 103 0 193 103 195 969
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0 0 0 0
504 Predaný tovar 5 0 0 0 0
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 584 101 0 584 101 662 224
511 Opravy a udržiavanie 7 154 558 0 154 558 151 204
512 Cestovné 8 3 014 0 3 014 1 898
513 Náklady na reprezentáciu 9 16 418 0 16 418 54 712
518 Ostatné služby 10 410 111 0 410 111 454 410
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 423 531 0 423 531 412 024
521 Mzdové náklady 12 315 894 0 315 894 309 238
524 Zákonné sociálne poistenie 13 91 446 0 91 446 88 818
525 Ostatné sociálne poistenie 14 1 683 0 1 683 1 855
527 Zákonné sociálne náklady 15 14 508 0 14 508 12 113
528 Ostatné sociálne náklady 16 0 0 0 0
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 2 398 0 2 398 8 138
531 Daň z motorových vozidiel 18 0 0 0 0
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0 0 0 0
538 Ostatné dane a poplatky 20 2 398 0 2 398 8 138
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 295 858 0 295 858 350 108
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 35 171 0 35 171 342 115
542 Predaný materiál 23 0 0 0 0
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 0 0 0 3
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 0 0 0 0
546 Odpis pohľadávky 26 0 0 0 0
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 260 687 0 260 687 7 990
549 Manká a škody 28 0 0 0 0
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 727 750 0 727 750 664 680
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 702 400 0 702 400 650 401
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 25 350 0 25 350 14 279
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0 0 0 0
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 25 350 0 25 350 13 416
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0 0 0 863
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 0 0 0 0
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0 0 0 0
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0 0 0 0
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0 0 0 0
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0 0 0 0
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 81 597 0 81 597 132 190
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0 0 0 13 277
562 Úroky 42 71 344 0 71 344 110 203
563 Kurzové straty 43 55 0 55 195
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0 0 0 0
565 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0 0 0 0
567 Náklady na derivátové operácie 46 0 0 0 0
568 Ostatné finančné náklady 47 10 198 0 10 198 8 515
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0 0 0 0
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0 0 0 0
572 Škody 50 0 0 0 0
574 Tvorba rezerv 51 0 0 0 0
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0 0 0 0
579 Tvorba opravných položiek 53 0 0 0 0
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 443 133 0 443 133 429 916
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0 0 0 0
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0 0 0 0
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0 0 0 0
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 259 773 0 259 773 190 613
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 962 0 962 0
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 182 398 0 182 398 239 303
587 Náklady na ostatné transfery 61 0 0 0 0
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0 0 0 0
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0 0 0 0
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 2 818 077 0 2 818 077 2 931 529
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064) 994

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.