Zdroj údajov: DataCentrum,
aktualizované: 18.08.2013

Obec Jakubov

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Obec Jakubov

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2009
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 94 249 0 94 249 79 034
501 Spotreba materiálu 2 35 167 0 35 167 35 517
502 Spotreba energie 3 59 082 0 59 082 43 517
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0 0 0 0
504 Predaný tovar 5 0 0 0 0
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 198 883 0 198 883 105 191
511 Opravy a udržiavanie 7 117 170 0 117 170 32 729
512 Cestovné 8 109 0 109 730
513 Náklady na reprezentáciu 9 1 789 0 1 789 597
518 Ostatné služby 10 79 815 0 79 815 71 135
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 186 460 0 186 460 163 247
521 Mzdové náklady 12 139 865 0 139 865 120 062
524 Zákonné sociálne poistenie 13 41 833 0 41 833 38 903
525 Ostatné sociálne poistenie 14 0 0 0 133
527 Zákonné sociálne náklady 15 4 762 0 4 762 4 149
528 Ostatné sociálne náklady 16 0 0 0 0
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 46 0 46 2 290
531 Daň z motorových vozidiel 18 0 0 0 0
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0 0 0 0
538 Ostatné dane a poplatky 20 46 0 46 2 290
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 12 055 0 12 055 1 427
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 1 976 0 1 976 0
542 Predaný materiál 23 0 0 0 0
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 0 0 0 0
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 0 0 0 0
546 Odpis pohľadávky 26 0 0 0 0
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 10 079 0 10 079 1 427
549 Manká a škody 28 0 0 0 0
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 45 666 0 45 666 33 260
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 37 013 0 37 013 26 854
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 8 653 0 8 653 6 406
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0 0 0 6 406
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 6 884 0 6 884 0
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0 0 0 0
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 1 769 0 1 769 0
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0 0 0 0
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0 0 0 0
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0 0 0 0
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0 0 0 0
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 16 003 0 16 003 11 917
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0 0 0 0
562 Úroky 42 4 873 0 4 873 5 909
563 Kurzové straty 43 59 0 59 0
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0 0 0 0
565 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0 0 0 0
567 Náklady na derivátové operácie 46 0 0 0 0
568 Ostatné finančné náklady 47 9 329 0 9 329 6 008
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 1 742 0 1 742 0
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0 0 0 0
572 Škody 50 0 0 0 0
574 Tvorba rezerv 51 0 0 0 0
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0 0 0 0
579 Tvorba opravných položiek 53 0 0 0 0
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 67 154 0 67 154 55 401
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0 0 0 0
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0 0 0 0
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0 0 0 0
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 61 045 0 61 045 54 073
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 0 0 0 0
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 6 109 0 6 109 1 328
587 Náklady na ostatné transfery 61 0 0 0 0
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0 0 0 0
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0 0 0 0
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 620 516 0 620 516 451 767
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064) 994

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.