Zdroj údajov: DataCentrum,
aktualizované: 20.10.2013

Obec Svodín

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Obec Svodín

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 192 391 104 458 296 849 346 250
501 Spotreba materiálu 2 68 751 45 427 114 178 176 297
502 Spotreba energie 3 123 640 51 164 174 804 161 873
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0 0 0 0
504 Predaný tovar 5 0 7 866 7 866 8 080
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 212 640 7 921 220 561 189 718
511 Opravy a udržiavanie 7 34 549 257 34 805 16 165
512 Cestovné 8 1 974 0 1 974 1 494
513 Náklady na reprezentáciu 9 1 556 0 1 556 1 241
518 Ostatné služby 10 174 560 7 665 182 225 170 818
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 436 004 66 125 502 129 459 871
521 Mzdové náklady 12 322 707 52 884 375 591 345 068
524 Zákonné sociálne poistenie 13 108 132 12 528 120 661 109 094
525 Ostatné sociálne poistenie 14 0 713 713 689
527 Zákonné sociálne náklady 15 5 164 0 5 164 5 020
528 Ostatné sociálne náklady 16 0 0 0 0
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 0 0 0 0
531 Daň z motorových vozidiel 18 0 0 0 0
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0 0 0 0
538 Ostatné dane a poplatky 20 0 0 0 0
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 59 799 1 381 61 180 38 920
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 8 936 0 8 936 8 473
542 Predaný materiál 23 0 1 381 1 381 0
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 0 0 0 0
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 0 0 0 0
546 Odpis pohľadávky 26 0 0 0 0
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 50 864 0 50 864 30 447
549 Manká a škody 28 0 0 0 0
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 126 147 0 126 147 103 151
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 104 087 0 104 087 83 174
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 22 060 0 22 060 19 977
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0 0 0 0
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 22 060 0 22 060 19 977
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0 0 0 0
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 0 0 0 0
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0 0 0 0
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0 0 0 0
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0 0 0 0
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0 0 0 0
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 33 303 111 33 413 29 519
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0 0 0 0
562 Úroky 42 0 0 0 0
563 Kurzové straty 43 0 111 111 63
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0 0 0 0
565 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0 0 0 0
567 Náklady na derivátové operácie 46 0 0 0 0
568 Ostatné finančné náklady 47 33 303 0 33 303 29 456
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0 0 0 0
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0 0 0 0
572 Škody 50 0 0 0 0
574 Tvorba rezerv 51 0 0 0 0
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0 0 0 0
579 Tvorba opravných položiek 53 0 0 0 0
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 83 546 0 83 546 80 021
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0 0 0 0
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0 0 0 0
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0 0 0 0
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 70 128 0 70 128 66 848
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 0 0 0 0
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 13 419 0 13 419 13 173
587 Náklady na ostatné transfery 61 0 0 0 0
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0 0 0 0
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0 0 0 0
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 1 143 830 179 996 1 323 826 1 247 450
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064) 994

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.