Zdroj údajov: DataCentrum,
aktualizované: 20.10.2013

Obec Jaslovské Bohunice

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Obec Jaslovské Bohunice

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 412 758 0 412 758 283 848
501 Spotreba materiálu 2 193 904 0 193 904 66 530
502 Spotreba energie 3 218 854 0 218 854 217 318
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0 0 0 0
504 Predaný tovar 5 0 0 0 0
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 599 220 0 599 220 444 866
511 Opravy a udržiavanie 7 237 451 0 237 451 113 044
512 Cestovné 8 456 0 456 25
513 Náklady na reprezentáciu 9 8 960 0 8 960 10 156
518 Ostatné služby 10 352 352 0 352 352 321 641
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 580 147 0 580 147 484 135
521 Mzdové náklady 12 450 580 0 450 580 358 800
524 Zákonné sociálne poistenie 13 108 779 0 108 779 102 984
525 Ostatné sociálne poistenie 14 1 663 0 1 663 1 527
527 Zákonné sociálne náklady 15 19 125 0 19 125 20 824
528 Ostatné sociálne náklady 16 0 0 0 0
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 1 695 0 1 695 769
531 Daň z motorových vozidiel 18 0 0 0 0
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0 0 0 0
538 Ostatné dane a poplatky 20 1 695 0 1 695 769
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 34 762 0 34 762 35 992
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 11 273 0 11 273 14 419
542 Predaný materiál 23 0 0 0 0
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 0 0 0 1 887
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 0 0 0 0
546 Odpis pohľadávky 26 0 0 0 107
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 23 490 0 23 490 19 579
549 Manká a škody 28 0 0 0 0
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 965 877 0 965 877 915 132
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 941 839 0 941 839 886 572
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 24 038 0 24 038 28 560
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0 0 0 0
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 23 600 0 23 600 23 160
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0 0 0 0
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 438 0 438 5 400
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0 0 0 0
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0 0 0 0
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0 0 0 0
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0 0 0 0
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 76 232 0 76 232 86 175
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0 0 0 0
562 Úroky 42 63 465 0 63 465 73 542
563 Kurzové straty 43 0 0 0 40
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0 0 0 0
565 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0 0 0 0
567 Náklady na derivátové operácie 46 0 0 0 0
568 Ostatné finančné náklady 47 12 767 0 12 767 12 593
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0 0 0 0
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0 0 0 0
572 Škody 50 0 0 0 0
574 Tvorba rezerv 51 0 0 0 0
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0 0 0 0
579 Tvorba opravných položiek 53 0 0 0 0
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 524 328 0 524 328 479 543
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0 0 0 0
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0 0 0 0
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0 0 0 0
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 305 315 0 305 315 297 269
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 965 0 965 0
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 218 047 0 218 047 182 273
587 Náklady na ostatné transfery 61 0 0 0 1
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0 0 0 0
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0 0 0 0
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 3 195 018 0 3 195 018 2 730 460
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064) 994

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.