Zdroj údajov: systém štátnej pokladnice,
aktualizované: 23.10.2013

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Číslo účtu alebo skupiny Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068) 65 51 089 525,45 181 658,53 51 271 183,98 48 343 096,50
601 Tržby za vlastné výrobky 66 0,00 0,00 0,00 0,00
602 Tržby z predaja služieb 67 51 089 525,45 181 658,53 51 271 183,98 48 343 096,50
604 Tržby za tovar 68 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) 69 0,00 0,00 0,00 0,00
611 Zmena stavu nedokončenej výroby 70 0,00 0,00 0,00 0,00
612 Zmena stavu polotovarov 71 0,00 0,00 0,00 0,00
613 Zmena stavu výrobkov 72 0,00 0,00 0,00 0,00
614 Zmena stavu zvierat 73 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Aktivácia (r. 075 až r. 078) 74 2 654,87 0,00 2 654,87 1 644,78
621 Aktivácia materiálu a tovaru 75 2 654,87 0,00 2 654,87 1 644,78
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 76 0,00 0,00 0,00 0,00
623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 77 0,00 0,00 0,00 0,00
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 78 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082) 79 0,00 0,00 0,00 0,00
631 Daňové a colné výnosy štátu 80 0,00 0,00 0,00 0,00
632 Daňové výnosy samosprávy 81 0,00 0,00 0,00 0,00
633 Výnosy z poplatkov 82 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089) 83 1 582 116,36 15 274,60 1 597 390,96 8 553 410,35
641 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 84 259 202,00 0,00 259 202,00 380 810,16
642 Tržby z predaja materiálu 85 0,00 0,00 0,00 0,00
644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 86 0,00 0,00 0,00 1,31
645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 87 0,00 0,00 0,00 644,59
646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 88 1 350,97 0,00 1 350,97 13,70
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 89 1 321 563,39 15 274,60 1 336 837,99 8 171 940,59
65 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099) 90 1 387 941,74 1 062,33 1 389 004,07 1 399 490,87
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095) 91 1 387 941,74 1 062,33 1 389 004,07 1 399 490,87
652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 92 1 267 195,74 1 062,33 1 268 258,07 1 303 189,87
653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 93 120 746,00 0,00 120 746,00 96 101,00
657 Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 94 0,00 0,00 0,00 200,00
658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 95 0,00 0,00 0,00 0,00
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098) 96 0,00 0,00 0,00 0,00
654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 97 0,00 0,00 0,00 0,00
659 Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti 98 0,00 0,00 0,00 0,00
655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 99 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Finančné výnosy (r. 101 až r. 108) 100 995,20 42,04 1 037,24 1 080,38
661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 101 0,00 0,00 0,00 0,00
662 Úroky 102 995,20 42,04 1 037,24 1 079,50
663 Kurzové zisky 103 0,00 0,00 0,00 0,88
664 Výnosy z precenenia cenných papierov 104 0,00 0,00 0,00 0,00
665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 105 0,00 0,00 0,00 0,00
666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 106 0,00 0,00 0,00 0,00
667 Výnosy z derivátových operácií 107 0,00 0,00 0,00 0,00
668 Ostatné finančné výnosy 108 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113) 109 0,00 0,00 0,00 2 477,38
672 Náhrady škôd 110 0,00 0,00 0,00 2 477,38
674 Zúčtovanie rezerv 111 0,00 0,00 0,00 0,00
678 Ostatné mimoriadne výnosy 112 0,00 0,00 0,00 0,00
679 Zúčtovanie opravných položiek 113 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123) 114 2 922 188,25 0,00 2 922 188,25 19 816 693,16
681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu 115 0,00 0,00 0,00 147 600,00
682 Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu 116 2 684 573,47 0,00 2 684 573,47 2 733 611,55
683 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy 117 73 780,70 0,00 73 780,70 16 668 257,25
684 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy 118 35 155,81 0,00 35 155,81 91 710,71
685 Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev 119 0,00 0,00 0,00 0,00
686 Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev 120 0,00 0,00 0,00 0,00
687 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 121 32 049,63 0,00 32 049,63 77 393,62
688 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 122 96 628,64 0,00 96 628,64 98 120,03
689 Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 123 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133) 124 0,00 0,00 0,00 0,00
691 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 125 0,00 0,00 0,00 0,00
692 Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 126 0,00 0,00 0,00 0,00
693 Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 127 0,00 0,00 0,00 0,00
694 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 128 0,00 0,00 0,00 0,00
695 Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev 129 0,00 0,00 0,00 0,00
696 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev 130 0,00 0,00 0,00 0,00
697 Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 131 0,00 0,00 0,00 0,00
698 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 132 0,00 0,00 0,00 0,00
699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov 133 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtová trieda 6 celkom súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124) 134 56 985 421,87 198 037,50 57 183 459,37 78 117 893,42
Výsledok hospodárenia pred zdanením ( r. 134 mínus r. 064) (+/-) 135 -12 197 402,86 121 940,86 -12 075 462,00 13 230 870,62
591 Splatná daň z príjmov 136 196,65 81 187,46 81 384,11 128 836,36
595 Dodatočne platená daň z príjmov 137 0,00 0,00 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-) 138 -12 197 599,51 40 753,40 -12 156 846,11 13 102 034,26
Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138) 995

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.