Zdroj údajov: systém štátnej pokladnice,
aktualizované: 23.10.2013
Súvaha k 31.12.2012
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 5 6
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183 115 55 663 193,11 47 448 082,78
A. Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123 116 -1 161 946,38 10 994 899,73
A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119) 117 0,00 0,00
A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414) 118 0,00 0,00
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415) 119 0,00 0,00
A.II. Fondy súčet (r. 121 + r. 122) 120 0,00 0,00
A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 121 0,00 0,00
2. Ostatné fondy (427) 122 0,00 0,00
A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125) 123 -1 161 946,38 10 994 899,73
A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428) 124 10 994 899,73 -2 107 134,53
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183) 125 -12 156 846,11 13 102 034,26
B. Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173 126 56 368 810,84 35 864 390,27
B.I. Rezervy súčet (r. 128 až 131) 127 2 239 282,55 1 973 258,07
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 128 0,00 0,00
2. Ostatné rezervy (459AÚ) 129 584 254,00 705 000,00
3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 130 1 655 028,55 0,00
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 131 0,00 1 268 258,07
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139) 132 31 756 740,42 16 600 214,44
B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) 133 0,00 0,00
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 134 31 756 740,42 16 600 214,44
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) 135 0,00 0,00
4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) 136 0,00 0,00
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) 137 0,00 0,00
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 138 0,00 0,00
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359) 139 0,00 0,00
B.III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150) 140 372 009,06 471 548,74
B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) 141 0,00 0,00
2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 142 0,00 0,00
3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 143 0,00 0,00
4. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 144 57 792,78 22 668,34
5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 145 314 216,28 448 880,40
6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 146 0,00 0,00
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 147 0,00 0,00
8. Predané opcie (377AÚ) 148 0,00 0,00
9. Iné záväzky (379AÚ) 149 0,00 0,00
10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ ) - (255AÚ) 150 0,00 0,00
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172) 151 22 000 778,81 16 819 369,02
B.IV.1. Dodávatelia (321) 152 14 887 658,11 13 652 493,24
2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 153 0,00 0,00
3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 154 2 562 731,84 69 679,37
4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 155 0,00 0,00
5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) 156 840 362,11 0,00
6. Záväzky z nájmu (474AÚ) 157 0,00 0,00
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 158 0,00 0,00
8. Predané opcie (377AÚ) 159 0,00 0,00
9. Iné záväzky (379AÚ) 160 480 183,37 608 513,10
10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 161 0,00 0,00
11. Záväzky voči združeniu (368) 162 0,00 0,00
12. Zamestnanci (331) 163 10 778,05 6 193,63
13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 164 1 849 244,99 1 417 579,33
14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) 165 1 056 124,26 859 035,13
15. Daň z príjmov (341) 166 0,00 0,00
16. Ostatné priame dane (342) 167 276 044,70 178 861,63
17. Daň z pridanej hodnoty (343) 168 4 212,16 3 732,84
18. Ostatné dane a poplatky (345) 169 546,49 487,94
19. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 170 0,00 0,00
20. Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ) 171 0,00 0,00
21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) 172 32 892,73 22 792,81
B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179) 173 0,00 0,00
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ ) 174 0,00 0,00
2. Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) 175 0,00 0,00
3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241 ) - (255AÚ) 176 0,00 0,00
4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 177 0,00 0,00
5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ) 178 0,00 0,00
6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ) 179 0,00 0,00
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182) 180 456 328,65 588 792,78
C.1. Výdavky budúcich období (383) 181 2 283,82 5 496,42
2. Výnosy budúcich období (384) 182 454 044,83 583 296,36
D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 183 0,00 0,00
KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až 183) 999

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.