Účtovné závierky a ďalšie dokumenty zverejňované v Registri účtovných závierok (RÚZ) sa podľa zákona doručujú finančnej správe (subjekty súkromného sektora) alebo prostredníctvom systému štátnej pokladnice (subjekty verejného sektora).
RÚZ ani MF SR priamo účtovné závierky ani ďalšie dokumenty neprijíma.

Účtovnú závierku je potrebné predložiť kompletnú (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky). Ak subjekt doručí len niektoré časti (nepredloží napr. poznámky), účtovná závierka nebola predložená. V registri sa takáto účtovná závierka neuloží a nezverejní, čo znamená, že subjekt si nesplnil svoju zákonnú povinnosť. Rovnako je to aj pri obsahovej úplnosti predkladaných účtovných závierok.
Rozumiem
loader Načítavam ...

Vyhľadávanie