loader Načítavam ...

Mesto Turany

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu, aktualizované: 05.05.2016
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2015
attachment Generovať tlačovú zostavu PDF, veľkosť do 500 KB
attachment Generovať tlačovú zostavu XLSX, veľkosť do 200 KB
Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku 2015 2014
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 231 591,42 0,00 231 591,42 162 646,00
501 Spotreba materiálu 2 151 537,09 0,00 151 537,09 94 805,33
502 Spotreba energie 3 80 054,33 0,00 80 054,33 67 840,67
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0,00 0,00 0,00 0,00
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 230 082,43 0,00 230 082,43 217 323,67
511 Opravy a udržiavanie 7 43 690,17 0,00 43 690,17 52 516,12
512 Cestovné 8 2 642,72 0,00 2 642,72 3 072,47
513 Náklady na reprezentáciu 9 2 870,07 0,00 2 870,07 804,96
518 Ostatné služby 10 180 879,47 0,00 180 879,47 160 930,12
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 648 657,78 0,00 648 657,78 609 162,74
521 Mzdové náklady 12 466 343,53 0,00 466 343,53 440 239,50
524 Zákonné sociálne poistenie 13 161 437,67 0,00 161 437,67 150 274,33
525 Ostatné sociálne poistenie 14 0,00 0,00 0,00 0,00
527 Zákonné sociálne náklady 15 20 876,58 0,00 20 876,58 18 648,91
528 Ostatné sociálne náklady 16 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 5 348,44 0,00 5 348,44 8 593,60
531 Daň z motorových vozidiel 18 0,00 0,00 0,00 0,00
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0,00 0,00 0,00 0,00
538 Ostatné dane a poplatky 20 5 348,44 0,00 5 348,44 8 593,60
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 11 808,30 0,00 11 808,30 11 324,04
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 133,35 0,00 133,35 51,88
542 Predaný materiál 23 0,00 0,00 0,00 0,00
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 0,00 0,00 0,00 0,00
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 960,19 0,00 960,19 52,46
546 Odpis pohľadávky 26 0,00 0,00 0,00 0,00
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 10 714,76 0,00 10 714,76 11 219,13
549 Manká a škody 28 0,00 0,00 0,00 0,57
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 223 289,81 0,00 223 289,81 322 010,04
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 218 218,31 0,00 218 218,31 286 060,93
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 5 071,50 0,00 5 071,50 35 949,11
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0,00 0,00 0,00 0,00
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 1 038,65 0,00 1 038,65 964,47
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0,00 0,00 0,00 0,00
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 4 032,85 0,00 4 032,85 34 984,64
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0,00 0,00 0,00 0,00
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0,00 0,00 0,00 0,00
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0,00 0,00 0,00 0,00
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 27 728,14 0,00 27 728,14 19 801,35
561 Predané cenné papiere a podiely 41 8 763,19 0,00 8 763,19 0,00
562 Úroky 42 7 871,43 0,00 7 871,43 8 336,20
563 Kurzové straty 43 0,00 0,00 0,00 0,00
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0,00 0,00 0,00 0,00
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0,00 0,00 0,00 0,00
567 Náklady na derivátové operácie 46 0,00 0,00 0,00 0,00
568 Ostatné finančné náklady 47 11 093,52 0,00 11 093,52 11 465,15
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0,00 0,00 0,00 0,00
572 Škody 50 0,00 0,00 0,00 0,00
574 Tvorba rezerv 51 0,00 0,00 0,00 0,00
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0,00 0,00 0,00 0,00
579 Tvorba opravných položiek 53 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 249 609,37 0,00 249 609,37 231 184,07
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0,00 0,00 0,00 0,00
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0,00 0,00 0,00 0,00
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 226 197,37 0,00 226 197,37 208 824,22
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 1 000,00 0,00 1 000,00 1 970,00
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 14 342,00 0,00 14 342,00 12 069,85
587 Náklady na ostatné transfery 61 8 070,00 0,00 8 070,00 8 320,00
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0,00 0,00 0,00 0,00
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 1 628 115,69 0,00 1 628 115,69 1 582 045,51
Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním. Viac informácií. Rozumiem