loader Načítavam ...

Obec Jakubov

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu, aktualizované: 22.04.2017
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2016
attachment Generovať tlačovú zostavu PDF, veľkosť do 500 KB
attachment Generovať tlačovú zostavu XLSX, veľkosť do 200 KB
Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku 2016 2015
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 82 664,37 0,00 82 664,37 80 642,01
501 Spotreba materiálu 2 41 655,43 0,00 41 655,43 42 525,57
502 Spotreba energie 3 41 008,94 0,00 41 008,94 38 116,44
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0,00 0,00 0,00 0,00
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 163 864,39 0,00 163 864,39 165 388,22
511 Opravy a udržiavanie 7 65 561,77 0,00 65 561,77 53 776,43
512 Cestovné 8 29,08 0,00 29,08 10,10
513 Náklady na reprezentáciu 9 630,22 0,00 630,22 1 629,42
518 Ostatné služby 10 97 643,32 0,00 97 643,32 109 972,27
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 354 353,53 0,00 354 353,53 331 411,36
521 Mzdové náklady 12 252 430,60 0,00 252 430,60 235 160,44
524 Zákonné sociálne poistenie 13 86 428,46 0,00 86 428,46 80 381,82
525 Ostatné sociálne poistenie 14 4 302,18 0,00 4 302,18 4 113,75
527 Zákonné sociálne náklady 15 11 192,29 0,00 11 192,29 11 755,35
528 Ostatné sociálne náklady 16 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 1 008,44 0,00 1 008,44 722,74
531 Daň z motorových vozidiel 18 0,00 0,00 0,00 0,00
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0,00 0,00 0,00 0,00
538 Ostatné dane a poplatky 20 1 008,44 0,00 1 008,44 722,74
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 9 177,14 0,00 9 177,14 121 532,27
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 972,07 0,00 972,07 112 354,01
542 Predaný materiál 23 200,00 0,00 200,00 0,00
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 0,00 0,00 0,00 0,00
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 0,00 0,00 0,00 0,00
546 Odpis pohľadávky 26 0,00 0,00 0,00 0,00
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 8 005,07 0,00 8 005,07 9 178,26
549 Manká a škody 28 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 86 275,59 0,00 86 275,59 90 387,31
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 83 581,59 0,00 83 581,59 80 995,18
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 2 694,00 0,00 2 694,00 9 392,13
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0,00 0,00 0,00 0,00
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 1 358,93 0,00 1 358,93 1 240,02
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0,00 0,00 0,00 0,00
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 1 335,07 0,00 1 335,07 8 152,11
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0,00 0,00 0,00 0,00
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0,00 0,00 0,00 0,00
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0,00 0,00 0,00 0,00
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 12 232,26 0,00 12 232,26 12 081,39
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0,00 0,00 0,00 0,00
562 Úroky 42 3 815,37 0,00 3 815,37 3 924,83
563 Kurzové straty 43 0,00 0,00 0,00 0,00
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0,00 0,00 0,00 0,00
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0,00 0,00 0,00 0,00
567 Náklady na derivátové operácie 46 0,00 0,00 0,00 0,00
568 Ostatné finančné náklady 47 8 416,89 0,00 8 416,89 8 156,56
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0,00 0,00 0,00 0,00
572 Škody 50 0,00 0,00 0,00 0,00
574 Tvorba rezerv 51 0,00 0,00 0,00 0,00
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0,00 0,00 0,00 0,00
579 Tvorba opravných položiek 53 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 108 072,01 0,00 108 072,01 81 406,61
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0,00 0,00 0,00 0,00
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0,00 0,00 0,00 0,00
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 98 714,87 0,00 98 714,87 76 914,71
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 484,84 0,00 484,84 858,78
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 8 872,30 0,00 8 872,30 3 633,12
587 Náklady na ostatné transfery 61 0,00 0,00 0,00 0,00
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0,00 0,00 0,00 0,00
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 817 647,73 0,00 817 647,73 883 571,91
Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním. Viac informácií. Rozumiem