Dňa 18.09.2019 v čase od 17.00 do 19.00 h bude systém nedostupný z dôvodu plánovanej údržby.
loader Načítavam ...

Obec Breznička

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu, aktualizované: 27.03.2018
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2017
attachment Generovať tlačovú zostavu PDF, veľkosť do 500 KB
attachment Generovať tlačovú zostavu XLSX, veľkosť do 200 KB
Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku 2017 2016
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 71 088,43 71 088,43 62 225,66
501 Spotreba materiálu 2 49 313,38 49 313,38 37 355,67
502 Spotreba energie 3 21 775,05 21 775,05 24 869,99
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 34 297,72 34 297,72 93 402,91
511 Opravy a udržiavanie 7 4 702,93 4 702,93 3 970,86
512 Cestovné 8 10,76 10,76 121,30
513 Náklady na reprezentáciu 9 29,24 29,24 410,92
518 Ostatné služby 10 29 554,79 29 554,79 88 899,83
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 236 433,02 236 433,02 207 611,08
521 Mzdové náklady 12 171 395,60 171 395,60 149 686,37
524 Zákonné sociálne poistenie 13 59 759,67 59 759,67 51 083,81
525 Ostatné sociálne poistenie 14 175,44 175,44
527 Zákonné sociálne náklady 15 5 102,31 5 102,31 6 840,90
528 Ostatné sociálne náklady 16
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 632,94 632,94 398,56
531 Daň z motorových vozidiel 18
532 Daň z nehnuteľnosti 19
538 Ostatné dane a poplatky 20 632,94 632,94 398,56
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 978,03 978,03 2 101,80
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22
542 Predaný materiál 23
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 3,45 3,45
546 Odpis pohľadávky 26
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 974,58 974,58 2 101,80
549 Manká a škody 28
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 32 313,63 32 313,63 29 500,53
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 31 713,63 31 713,63 27 910,71
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 600,00 600,00 1 589,82
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 600,00 600,00 600,00
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 989,82
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 2 024,46 2 024,46 1 802,82
561 Predané cenné papiere a podiely 41
562 Úroky 42 544,55 544,55 181,39
563 Kurzové straty 43
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45
567 Náklady na derivátové operácie 46
568 Ostatné finančné náklady 47 1 479,91 1 479,91 1 621,43
569 Manká a škody na finančnom majetku 48
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 50,00
572 Škody 50 50,00
574 Tvorba rezerv 51
578 Ostatné mimoriadne náklady 52
579 Tvorba opravných položiek 53
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 5 746,20 5 746,20 8 267,08
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 150,00
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 5 746,20 5 746,20 8 117,08
587 Náklady na ostatné transfery 61
588 Náklady z odvodu príjmov 62
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 383 514,43 383 514,43 405 360,44
Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním. Viac informácií. Rozumiem