Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované: 04.04.2018

Mesto Turany

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Mesto Turany

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2017
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Výkaz ziskov a strát k 31.12.2017

Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku 2017 2016
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 242 220,05 242 220,05 219 696,58
501 Spotreba materiálu 2 144 075,18 144 075,18 130 758,46
502 Spotreba energie 3 98 144,87 98 144,87 88 938,12
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 277 500,69 277 500,69 255 700,78
511 Opravy a udržiavanie 7 36 996,58 36 996,58 35 517,81
512 Cestovné 8 4 044,15 4 044,15 2 919,43
513 Náklady na reprezentáciu 9 2 330,27 2 330,27 1 483,98
518 Ostatné služby 10 234 129,69 234 129,69 215 779,56
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 741 025,53 741 025,53 693 911,21
521 Mzdové náklady 12 533 697,34 533 697,34 500 125,68
524 Zákonné sociálne poistenie 13 184 555,07 184 555,07 172 500,43
525 Ostatné sociálne poistenie 14
527 Zákonné sociálne náklady 15 22 773,12 22 773,12 21 285,10
528 Ostatné sociálne náklady 16
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 5 392,64 5 392,64 5 411,95
531 Daň z motorových vozidiel 18
532 Daň z nehnuteľnosti 19
538 Ostatné dane a poplatky 20 5 392,64 5 392,64 5 411,95
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 23 561,22 23 561,22 50 216,57
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 5 183,59 5 183,59 5 091,65
542 Predaný materiál 23
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 4,99 4,99 4,99
546 Odpis pohľadávky 26 30 484,42
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 18 372,64 18 372,64 14 635,51
549 Manká a škody 28
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 260 872,60 260 872,60 258 994,08
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 256 696,29 256 696,29 255 490,18
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 4 176,31 4 176,31 3 503,90
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 1 960,00 1 960,00 902,00
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 2 216,31 2 216,31 2 601,90
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 17 374,97 17 374,97 17 908,71
561 Predané cenné papiere a podiely 41
562 Úroky 42 6 685,72 6 685,72 7 262,24
563 Kurzové straty 43
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45
567 Náklady na derivátové operácie 46
568 Ostatné finančné náklady 47 10 689,25 10 689,25 10 646,47
569 Manká a škody na finančnom majetku 48
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49
572 Škody 50
574 Tvorba rezerv 51
578 Ostatné mimoriadne náklady 52
579 Tvorba opravných položiek 53
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 213 911,01 213 911,01 219 170,14
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 187 354,11 187 354,11 196 951,87
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 1 338,67 1 338,67 618,78
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 17 218,23 17 218,23 13 599,49
587 Náklady na ostatné transfery 61 8 000,00 8 000,00 8 000,00
588 Náklady z odvodu príjmov 62
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 1 781 858,71 1 781 858,71 1 721 010,02

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.