Zdroj údajov: DataCentrum,
aktualizované: 18.08.2013

Mesto Turany

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Mesto Turany

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2009
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 174 845 0 174 845 167 497
501 Spotreba materiálu 2 83 962 0 83 962 85 906
502 Spotreba energie 3 90 883 0 90 883 81 591
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0 0 0 0
504 Predaný tovar 5 0 0 0 0
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 374 052 0 374 052 290 579
511 Opravy a udržiavanie 7 241 972 0 241 972 170 683
512 Cestovné 8 1 910 0 1 910 2 821
513 Náklady na reprezentáciu 9 2 243 0 2 243 1 261
518 Ostatné služby 10 127 927 0 127 927 115 814
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 522 314 0 522 314 461 595
521 Mzdové náklady 12 387 509 0 387 509 338 578
524 Zákonné sociálne poistenie 13 119 820 0 119 820 108 710
525 Ostatné sociálne poistenie 14 0 0 0 0
527 Zákonné sociálne náklady 15 14 985 0 14 985 14 307
528 Ostatné sociálne náklady 16 0 0 0 0
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 784 0 784 664
531 Daň z motorových vozidiel 18 0 0 0 0
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0 0 0 0
538 Ostatné dane a poplatky 20 784 0 784 664
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 19 052 0 19 052 85 374
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 1 475 0 1 475 55 367
542 Predaný materiál 23 0 0 0 0
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 0 0 0 0
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 0 0 0 0
546 Odpis pohľadávky 26 4 849 0 4 849 21 277
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 12 728 0 12 728 8 730
549 Manká a škody 28 0 0 0 0
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 301 072 0 301 072 291 343
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 279 901 0 279 901 269 103
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 21 171 0 21 171 22 240
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0 0 0 0
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 21 171 0 21 171 22 240
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0 0 0 0
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 0 0 0 0
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0 0 0 0
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0 0 0 0
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0 0 0 0
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0 0 0 0
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 27 396 0 27 396 26 920
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0 0 0 0
562 Úroky 42 16 737 0 16 737 16 995
563 Kurzové straty 43 32 0 32 0
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0 0 0 0
565 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0 0 0 0
567 Náklady na derivátové operácie 46 0 0 0 0
568 Ostatné finančné náklady 47 10 627 0 10 627 9 925
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0 0 0 0
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0 0 0 0
572 Škody 50 0 0 0 0
574 Tvorba rezerv 51 0 0 0 0
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0 0 0 0
579 Tvorba opravných položiek 53 0 0 0 0
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 261 183 0 261 183 187 778
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0 0 0 0
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0 0 0 0
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0 0 0 0
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 206 231 0 206 231 155 646
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 1 451 0 1 451 465
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 44 555 0 44 555 25 526
587 Náklady na ostatné transfery 61 8 946 0 8 946 6 141
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0 0 0 0
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0 0 0 0
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 1 680 698 0 1 680 698 1 511 750
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064) 994

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.