loader Načítavam ...

Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Zdroj údajov: systém štátnej pokladnice, aktualizované: 23.10.2013
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012
attachment Generovať tlačovú zostavu PDF, veľkosť do 500 KB
attachment Generovať tlačovú zostavu XLSX, veľkosť do 200 KB
Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 41 146,27 0,00 41 146,27 38 457,35
501 Spotreba materiálu 2 33 006,37 0,00 33 006,37 29 255,87
502 Spotreba energie 3 8 139,90 0,00 8 139,90 9 201,48
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0,00 0,00 0,00 0,00
504 Predaný tovar 5 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 126 768,51 0,00 126 768,51 110 325,57
511 Opravy a udržiavanie 7 935,44 0,00 935,44 885,85
512 Cestovné 8 11 629,54 0,00 11 629,54 14 355,85
513 Náklady na reprezentáciu 9 90,00 0,00 90,00 0,00
518 Ostatné služby 10 114 113,53 0,00 114 113,53 95 083,87
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 340 658,08 0,00 340 658,08 336 041,32
521 Mzdové náklady 12 206 852,85 0,00 206 852,85 213 407,00
524 Zákonné sociálne poistenie 13 67 155,54 0,00 67 155,54 69 515,26
525 Ostatné sociálne poistenie 14 0,00 0,00 0,00 0,00
527 Zákonné sociálne náklady 15 8 430,69 0,00 8 430,69 7 731,56
528 Ostatné sociálne náklady 16 58 219,00 0,00 58 219,00 45 387,50
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 222,96 0,00 222,96 270,27
531 Daň z motorových vozidiel 18 0,00 0,00 0,00 0,00
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0,00 0,00 0,00 0,00
538 Ostatné dane a poplatky 20 222,96 0,00 222,96 270,27
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 0,00 0,00 0,00 0,00
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 0,00 0,00 0,00 0,00
542 Predaný materiál 23 0,00 0,00 0,00 0,00
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 0,00 0,00 0,00 0,00
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 0,00 0,00 0,00 0,00
546 Odpis pohľadávky 26 0,00 0,00 0,00 0,00
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 0,00 0,00 0,00 0,00
549 Manká a škody 28 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 29 080,00 0,00 29 080,00 30 876,00
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 1 404,00 0,00 1 404,00 1 404,00
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 27 676,00 0,00 27 676,00 29 472,00
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0,00 0,00 0,00 29 472,00
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 27 676,00 0,00 27 676,00 0,00
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0,00 0,00 0,00 0,00
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 0,00 0,00 0,00 0,00
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0,00 0,00 0,00 0,00
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0,00 0,00 0,00 0,00
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0,00 0,00 0,00 0,00
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 64,49 0,00 64,49 33,05
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0,00 0,00 0,00 0,00
562 Úroky 42 0,00 0,00 0,00 0,00
563 Kurzové straty 43 5,54 0,00 5,54 0,00
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0,00 0,00 0,00 0,00
565 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0,00 0,00 0,00 0,00
567 Náklady na derivátové operácie 46 0,00 0,00 0,00 0,00
568 Ostatné finančné náklady 47 58,95 0,00 58,95 33,05
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0,00 0,00 0,00 0,00
572 Škody 50 0,00 0,00 0,00 0,00
574 Tvorba rezerv 51 0,00 0,00 0,00 0,00
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0,00 0,00 0,00 0,00
579 Tvorba opravných položiek 53 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 2 359,31 0,00 2 359,31 426,75
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0,00 0,00 0,00 0,00
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0,00 0,00 0,00 0,00
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 0,00 0,00 0,00 0,00
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 0,00 0,00 0,00 0,00
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 0,00 0,00 0,00 0,00
587 Náklady na ostatné transfery 61 0,00 0,00 0,00 0,00
588 Náklady z odvodu príjmov 62 2 359,31 0,00 2 359,31 426,75
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 540 299,62 0,00 540 299,62 516 430,31
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064) 994
Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním. Viac informácií. Rozumiem