Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 30.06.2016

SkyToll, a. s.

Úč POD

SkyToll, a. s.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2015


Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 Netto 2 Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1 345 149 472 186 665 066 158 484 406 149 154 312
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2 215 602 611 175 626 331 39 976 280 38 285 343
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3 112 531 611 87 682 126 24 849 485 22 582 765
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 4 5 140 5 140
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5 110 298 362 86 525 118 23 773 244 21 252 887
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 6 1 637 342 1 151 868 485 474 645 353
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 7
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 8
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 9 590 767 590 767 684 525
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 10
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11 103 064 900 87 944 205 15 120 695 15 696 478
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12 5 618 5 618 5 618
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13 5 160 237 1 192 824 3 967 413 4 025 705
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14 94 966 435 86 751 381 8 215 054 7 827 480
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 15
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 16
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 17
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 18 2 932 610 2 932 610 3 837 675
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 19
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 20
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 21 6 100 0 6 100 6 100
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 22 6 100 6 100 6 100
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 23
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 24
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 25
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 26
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 27
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 28
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 29
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 30
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 31
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 32
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33 120 347 397 11 038 735 109 308 662 103 241 325
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 34 152 001 152 001 220 861
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 35 152 001 152 001 220 861
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 36
3. Výrobky (123) - /194/ 37
4. Zvieratá (124) - /195/ 38
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 39
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 40
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 41 51 851 927 51 851 927 50 566 927
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 42 0 0 0 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 46
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 47 51 851 927 51 851 927 50 566 927
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 48
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 49
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 50
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 51
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 52
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 53 25 149 401 11 038 735 14 110 666 19 509 607
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 54 23 507 768 10 362 785 13 144 983 11 588 086
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55 7 608 7 608
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57 23 500 160 10 362 785 13 137 375 11 588 086
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 58
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 59
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 60 1 292 082 675 950 616 132 268 957
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 61
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 62
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 63 7 405 437
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 64
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 65 349 551 349 551 247 127
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 66
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 67
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 68
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 69
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 70
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 71 43 194 068 0 43 194 068 32 943 930
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 72 3 325 3 325 23 169
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 73 43 190 743 43 190 743 32 920 761
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 74 9 199 464 9 199 464 7 627 644
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 75 10 603 10 603 2 860
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 76 494 114 494 114 532 236
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 77
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 78 8 694 747 8 694 747 7 092 548

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.