loader Načítavam ...

O.Z.O.N. s.r.o.

Úč MUJ
Zdroj údajov: FRSR, aktualizované: 22.03.2017
Účtovná závierka k 31.12.2016
attachment Stiahnuť priložený dokument PDF, veľkosť 395 KB
attachment Stiahnuť priložený dokument PDF, veľkosť 175 KB
Stiahnuť celý dokument
Označenie Text Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 1 150 828 142 159
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2 129 988 114 467
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 3 19 609 26 665
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 4
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 5
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7 1 231 1 027
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 8 126 974 118 224
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 9 66 261 63 720
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10 6 923 7 010
C. Služby (účtová skupina 51) 11 26 268 23 185
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12 13 729 11 944
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 13 227 251
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 14 10 549 12 003
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 15
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 16
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17 3 017 111
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 18 23 854 23 935
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19 50 145 47 217
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 20 24
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 21
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 22
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 23
X. Výnosové úroky (662) 24
XI. Kurzové zisky (663) 25
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 26 24
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 27 3 179 3 974
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 29
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 30
M. Nákladové úroky (562) 31 1 540 2 422
N. Kurzové straty (563) 32
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 33 1 639 1 552
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 34 -3 179 -3 950
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 35 20 675 19 985
P. Daň z príjmov (591, 595) 36 4 663 4 433
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 37
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 38 16 012 15 552