Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 30.06.2017
Účtovná závierka k 31.12.2016


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 403 734 818 371 552 912
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 404 662 007 373 360 772
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 20 635 25 696
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 403 714 183 371 527 216
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 6 499 4 136
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 8 285 664 548
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 912 405 1 139 176
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 316 487 265 287 574 839
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 20 548 23 221
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 1 576 106 1 273 804
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13 -20
D. Služby (účtová skupina 51) 14 280 872 135 256 340 741
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 30 428 132 26 916 530
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 21 889 788 19 638 396
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 7 207 735 6 296 682
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 1 330 609 981 452
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 38 482 50 672
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 1 965 578 1 755 133
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 1 965 578 1 755 133
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 1 017 631 482
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 617 132 17 641
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 968 135 565 635
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 88 174 742 85 785 933
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 121 272 528 113 919 302
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 8 510 950 7 659 873
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31 5 781 051 3 020 735
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32 5 781 051 3 020 735
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 103 328 79 956
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40 18 103 3 613
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 85 225 76 343
XII. Kurzové zisky (663) 42 2 626 571 4 559 182
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 3 820 141 2 767 252
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 110 152
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 110 152
O. Kurzové straty (563) 52 3 655 005 2 740 985
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 165 026 26 115
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 4 690 809 4 892 621
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 92 865 551 90 678 554
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 19 108 475 19 636 776
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 19 287 939 19 981 750
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -179 464 -344 974
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 73 757 076 71 041 778

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.