loader Načítavam ...

Obec Turček

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu, aktualizované: 21.06.2018
Súvaha k 31.12.2017
attachment Generovať tlačovú zostavu PDF, veľkosť do 500 KB
attachment Generovať tlačovú zostavu XLSX, veľkosť do 200 KB
Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku 2017 2016
a b c 5 6
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183 115 493 162,39 518 784,08
A. Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123 116 321 701,99 226 842,36
A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119) 117
A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414) 118
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415) 119
A.II. Fondy súčet (r. 121 + r. 122) 120
A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 121
2. Ostatné fondy (427) 122
A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125) 123 321 701,99 226 842,36
A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428) 124 226 734,58 312 481,43
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183) 125 94 967,41 -85 639,07
B. Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173 126 69 490,70 183 566,07
B.I. Rezervy súčet (r. 128 až 131) 127 600,00 600,00
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 128
2. Ostatné rezervy (459AÚ) 129
3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 130
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 131 600,00 600,00
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139) 132 148,68
B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) 133
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 134
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) 135
4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) 136
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) 137 84,92
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 138
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) 139 63,76
B.III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150) 140 42 505,12 1 716,63
B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) 141 41 157,14
2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 142
3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 143
4. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 144 1 347,98 1 716,63
5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 145
6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 146
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 147
8. Predané opcie (377AÚ) 148
9. Iné záväzky (379AÚ) 149
10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ) 150
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172) 151 26 236,90 181 249,44
B.IV.1. Dodávatelia (321) 152 9 070,65 160 549,80
2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 153
3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 154 57,82
4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 155
5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) 156
6. Záväzky z nájmu (474AÚ) 157
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 158
8. Predané opcie (377AÚ) 159
9. Iné záväzky (379AÚ) 160 685,00 5 230,22
10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 161
11. Záväzky voči združeniu (368) 162
12. Zamestnanci (331) 163 9 773,54 9 085,97
13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 164
14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) 165 5 703,80 5 341,70
15. Daň z príjmov (341) 166
16. Ostatné priame dane (342) 167 1 003,91 983,93
17. Daň z pridanej hodnoty (343) 168
18. Ostatné dane a poplatky (345) 169
19. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 170
20. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) 171
21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) 172
B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179) 173 0,00
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 174
2. Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) 175 0,00
3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) 176
4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 177
5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ) 178
6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ) 179
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182) 180 101 969,70 108 375,65
C.1. Výdavky budúcich období (383) 181
2. Výnosy budúcich období (384) 182 101 969,70 108 375,65
D. Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 183
Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním. Viac informácií. Rozumiem