loader Načítavam ...

Veolia Energia Poprad, a.s.

Úč POD
Zdroj údajov: FRSR, aktualizované: 27.06.2018
Účtovná závierka k 31.12.2017
attachment Stiahnuť priložený dokument PDF, veľkosť 1 201 KB
attachment Stiahnuť priložený dokument PDF, veľkosť 433 KB
attachment Generovať tlačovú zostavu XLSX, veľkosť do 200 KB
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 -14 241 8 850 520
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 169 482 8 858 973
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 -14 241 7 889 188
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 961 332
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 2 900
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 179 731 4 660
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 3 992 893
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 154 061 8 585 463
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 206 5 871 370
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13 -217 59 853
D. Služby (účtová skupina 51) 14 14 148 1 772 449
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 1 031 535 011
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 0 363 908
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 0 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 1 031 131 380
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 0 39 723
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 2 280 24 723
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 520 257 397
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 520 105 554
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23 0 151 843
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 128 447 2 917
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 101 409
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 7 545 61 334
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 15 421 273 510
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 -28 378 1 149 748
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 0 61
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 0 61
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40 0 61
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41
XII. Kurzové zisky (663) 42
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 122 546
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51
O. Kurzové straty (563) 52 15
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 122 531
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -122 -485
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 15 299 273 025
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 960 187 375
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 960 100 757
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 86 618
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 14 339 85 650
Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním. Viac informácií. Rozumiem