Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 26.03.2019
Účtovná závierka k 31.12.2018


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 1 743 671 1 568 073
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 2 777 468 2 521 377
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 851 920 697 000
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 891 751 871 073
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 1 129 775
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 1 032 668 952 529
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 2 987 274 2 731 254
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 575 182 426 402
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 169 047 158 918
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 320 873 299 719
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 1 254 880 1 166 514
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 867 567 798 868
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 13 051 21 980
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 310 201 287 329
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 64 061 58 337
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 68 693 70 148
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 530 906 562 652
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 530 906 562 652
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 440
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 483 208
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 66 770 46 693
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 -209 806 -209 877
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 678 569 683 034
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 8 060 8 029
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 8 018 8 018
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 8 018 8 018
XII. Kurzové zisky (663) 42 11
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 42
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 19 577 11 542
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 7 026 2 427
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 7 026 2 427
O. Kurzové straty (563) 52 31 123
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 12 520 8 992
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -11 517 -3 513
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 -221 323 -213 390
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 2 880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 2 880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 -221 323 -216 270

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.