Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 30.03.2019

SkyToll, a. s.

Úč POD

SkyToll, a. s.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2018


Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 Netto 2 Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1 344 244 685 213 925 404 130 319 281 117 066 013
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2 227 732 740 207 944 966 19 787 774 21 819 168
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3 116 797 647 113 428 972 3 368 675 6 288 031
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 4 155 140 20 765 134 375
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5 113 538 101 111 735 521 1 802 580 5 474 966
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 6 1 778 732 1 671 902 106 830 183 211
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 7
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 8 2 650 784 1 866 2 538
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 9 1 323 024 1 323 024 627 316
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 10
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11 110 934 993 94 515 994 16 418 999 15 531 037
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12 5 692 5 692 5 692
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13 5 295 493 2 007 938 3 287 555 3 472 811
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14 104 852 539 92 508 056 12 344 483 9 643 298
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 15
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 16
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 17
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 18 781 269 781 269 2 409 236
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 19
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 20
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 21 100 0 100 100
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 22 100 100 100
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 23
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 24
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 25
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 26
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 27
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 28
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 29
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 30
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 31
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 32
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33 106 000 923 5 980 438 100 020 485 85 556 675
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 34 47 814 0 47 814 47 692
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 35 47 814 47 814 47 692
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 36
3. Výrobky (123) - /194/ 37
4. Zvieratá (124) - /195/ 38
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 39
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 40
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 41 52 631 943 0 52 631 943 51 851 927
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 42 0 0 0 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 46
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 47 51 851 927 51 851 927 51 851 927
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 48
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 49
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 50
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 51
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 52 780 016 780 016
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 53 15 789 533 5 980 438 9 809 095 10 130 130
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 54 14 430 053 5 980 438 8 449 615 7 644 128
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55 30 193 30 193 30 209
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57 14 399 860 5 980 438 8 419 422 7 613 919
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 58
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 59
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 60 622 843 622 843 622 494
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 61
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 62
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 63 926 723
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 64
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 65 736 637 736 637 936 785
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 66 0 0 0 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 67
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 68
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 69
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 70
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 71 37 531 633 0 37 531 633 23 526 926
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 72 6 133 6 133 5 253
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 73 37 525 500 37 525 500 23 521 673
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 74 10 511 022 0 10 511 022 9 690 170
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 75 737 737 605
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 76 701 579 701 579 651 090
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 77
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 78 9 808 706 9 808 706 9 038 475

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.