Zdroj údajov: systém štátnej pokladnice,
aktualizované: 23.08.2013

Sociálna poisťovňa

Výsledovka Úč SP 2-01

Sociálna poisťovňa

Výsledovka Úč SP 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2010
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Číslo účtu Náklady Číslo riadku Účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nezdaňovaná činnosť Zdaňovaná činnosť Spolu
a b c 7 8 9 10
501 Spotreba materiálu 1 4 055 529,16 89 715,30 4 145 244,46 5 827 042,58
502 Spotreba energie 2 1 746 238,64 74 665,89 1 820 904,53 1 963 251,60
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 3 61 802,31 5 734,80 67 537,11 65 989,56
504 Predaný tovar 4 0,00 0,00 0,00 0,00
511 Opravy a udržiavanie 5 1 688 052,12 19 080,25 1 707 132,37 2 202 146,43
512 Cestovné 6 249 128,97 0,00 249 128,97 252 801,09
513 Náklady na reprezentáciu 7 34 975,82 0,00 34 975,82 29 641,60
514 Výkony pôšt a telekomunikácií 8 4 316 396,05 94,71 4 316 490,76 4 634 738,34
515 Poistné 9 279 130,81 0,00 279 130,81 277 034,52
516 Nájomné 10 2 916 467,38 0,00 2 916 467,38 2 668 930,12
518 Ostatné služby 11 15 774 299,15 32 247,36 15 806 546,51 31 083 823,92
519 Poplatky za poukazovanie dávok 12 6 642 756,02 0,00 6 642 756,02 7 135 971,19
521 Mzdové náklady 13 56 891 429,53 84 297,73 56 975 727,26 53 208 261,42
523 Odmeny členom dozornej rady 14 70 902,49 0,00 70 902,49 60 300,72
524 Zákonné sociálne poistenie 15 19 406 493,82 58 424,78 19 464 918,60 18 482 872,12
525 Ostatné sociálne poistenie 16 1 475 891,41 1 350,25 1 477 241,66 1 389 080,06
527 Zákonné sociálne náklady 17 3 535 877,22 1 062,00 3 536 939,22 2 973 263,59
528 Ostatné sociálne náklady 18 124 578,08 0,00 124 578,08 113 354,35
531 Daň z motorových vozidiel 19 0,00 0,00 0,00 0,00
532 Daň z nehnuteľností 20 81 008,08 259,15 81 267,23 79 812,60
538 Ostatné dane a poplatky 21 312 183,19 276,70 312 459,89 350 169,56
541 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 22 0,00 0,00 0,00 1,66
542 Ostatné pokuty a úroky z omeškania 23 148 919,09 0,00 148 919,09 164 543,42
543 Odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky 24 11,02 0,00 11,02 332,35
544 Úroky 25 0,00 0,00 0,00 0,00
545 Kurzové straty 26 3 688,86 0,00 3 688,86 10 363,21
546 Dary 27 0,00 0,00 0,00 0,00
548 Manká a škody 28 5 489,69 0,00 5 489,69 156 554,08
549 Iné ostatné náklady 29 2 746 270,80 0,00 2 746 270,80 3 713 237,77
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 11 803 563,27 58 713,58 11 862 276,85 13 641 669,14
552 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 31 0,00 0,00 0,00 0,00
553 Predané cenné papiere 32 0,00 0,00 0,00 0,00
554 Predaný materiál 33 0,00 0,00 0,00 0,00
557 Náklady z precenenia cenných papierov 34 0,00 0,00 0,00 0,00
559 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 35 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtová trieda 5 spolu súčet (r. 001 až r. 035) 36 134 371 082,98 425 922,50 134 797 005,48 150 485 187,00
Kontrolné číslo súčet (r.001 až r. 036) 994
601 Tržby za vlastné výkony 37 0,00 0,00 0,00 0,00
602 Tržby z predaja služieb 38 0,00 86 430,71 86 430,71 101 833,38
604 Tržby za predaný tovar 39 0,00 0,00 0,00 0,00
605 Iné ostatné tržby 40 0,00 0,00 0,00 0,00
621 Aktivácia materiálu 41 0,00 0,00 0,00 0,00
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 42 0,00 0,00 0,00 0,00
623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 43 0,00 0,00 0,00 0,00
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 44 0,00 0,00 0,00 0,00
641 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 45 0,00 0,00 0,00 0,00
642 Ostatné pokuty a úroky z omeškania 46 0,00 0,00 0,00 0,00
643 Platby za odpísané pohľadávky 47 0,00 0,00 0,00 0,00
644 Úroky 48 0,00 0,00 0,00 0,00
645 Kurzové zisky 49 0,00 0,00 0,00 18,83
649 Iné ostatné výnosy 50 134 387 049,73 0,00 134 387 049,73 149 935 392,56
651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 51 0,00 0,00 0,00 0,00
652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 52 0,00 0,00 0,00 0,00
653 Tržby z predaja cenných papierov 53 0,00 0,00 0,00 0,00
654 Tržby z predaja materiálu 54 0,00 0,00 0,00 0,00
655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 55 0,00 0,00 0,00 0,00
657 Výnosy z precenenia cenných papierov 56 0,00 0,00 0,00 0,00
658 Výnosy z nájmu majetku 57 0,00 216 424,16 216 424,16 256 499,88
691 Dotácie na prevádzku 58 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtová trieda 6 spolu súčet (r.037 až r. 058) 59 134 387 049,73 302 854,87 134 689 904,60 150 293 744,65
Výsledok hospodárenia pred zdanením ( r.059 mínus r. 036)(+/-) 60 15 966,75 -123 067,63 -107 100,88 -191 442,35
591 Daň z príjmov 61 17 359,19 0,00 17 359,19 17 022,80
595 Dodatočné odvody dane z príjmov 62 0,00 0,00 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení (r.060 mínus r. 061 a r. 062) (+/-) 63 -1 392,44 -123 067,63 -124 460,07 -208 465,15
Kontrolné číslo súčet ( r. 037 až r. 063) 995

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.