Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 05.04.2014

Veolia Energia Poprad, a.s.

Súvaha Úč POD 1-01

Veolia Energia Poprad, a.s.

Súvaha Úč POD 1-01
Súvaha k 31.12.2013

Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 Netto 2 Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061 1 7 549 178 5 196 378 2 352 800 3 257 813
A. Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021 2 6 182 107 5 181 420 1 000 687 1 437 465
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010) 3 149 409 134 389 15 020 23 688
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 4
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5 71 285 63 998 7 287 12 475
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 6 78 124 70 391 7 733 11 213
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 7
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 8
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 9
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A 10
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020) 11 5 702 698 5 047 031 655 667 853 777
A.II.1. Pozemky (031) - 092A 12
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14 2 867 899 2 531 217 336 682 487 966
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 15
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 16
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 17 2 813 664 2 515 814 297 850 359 458
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 18 21 135 0 21 135 6 353
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A 19
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 20
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029) 21 330 000 0 330 000 560 000
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A 22
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A 23
3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A 24
4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A 25 250 000
5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A 26
6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A 27 330 000 0 330 000 310 000
7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A 28
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A 29
B. Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055 30 1 364 557 14 958 1 349 599 1 816 296
B.I. Zásoby súčet (r. 032 až r. 037) 31 127 556 159 127 397 80 802
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 32 127 556 159 127 397 80 802
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 33
3. Výrobky (123) - 194 34
4. Zvieratá (124) - 195 35
5. Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ 36
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A 37
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045) 38 106 394 0 106 394 125 197
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 39
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 40
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A 41
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 42
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 43
6. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A 44
7. Odložená daňová pohľadávka (481A) 45 106 394 0 106 394 125 197
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054) 46 896 345 14 799 881 546 1 149 708
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 47 847 719 14 799 832 920 1 119 401
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 48
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A 49 19 0 19 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 50
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A 51
6. Sociálne poistenie (336) - 391A 52
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A 53 45 995 0 45 995 29 587
8. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A 54 2 612 0 2 612 720
B.IV. Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060) 55 234 262 234 262 460 589
B.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 56 1 985 1 985 1 203
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 57 232 277 232 277 459 386
3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA 58
4. Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ 59
5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291 60
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065) 61 2 514 2 514 4 052
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 62
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 63 2 514 2 514 4 052
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 64
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 65

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.